Vedtægter for holdturneringen i REGIONSGOLF-DANMARK – VEST ABCD

 

§ 1. Navn og område

Stk. 1
Holdturneringens navn er REGIONSGOLF VEST  ABCD.

Stk. 2
Holdturneringen er for klubber under Dansk Golf Union vest for Storebælt.

 

§ 2 Formål

Stk. 1
Holdturneringens formål er at fremme glæden ved golfspillet for bredde-golfere. Deltagerne konkurrerer i handicap-intervaller.

Stk. 2
Turneringen afholdes som en holdturnering. Holdene spiller i A-B-C-D rækker, inddelt i handicap-intervaller.

Stk. 3
Holdturneringen spilles efter turneringsbetingelserne. Disse udformes af bestyrelsen i samarbejde med golfklubberne øst for Storebælt, repræsenteret ved bestyrelsen for Regionsgolf Øst ABCD.

Stk. 4
Landsdelsfinalevinderne fra Regionsgolf Vest ABCD og fra Regionsgolf Øst ABCD spiller en  landsfinale.

 

§ 3 Deltagende klubber

Stk. 1
Klubber i Regionsgolf Danmark Vest ABCD kan tilmelde 1 hold i A-rækken og op til 2 hold i hver af rækkerne B, C og D.

 

§ 4  Økonomi

Stk. 1
Regnskabsåret er 1.oktober – 30.september.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter hvert år tilmeldings- og afmeldings-gebyret.

Stk. 3
Bestyrelsen forestår regnskabet, der varetages af kassereren. Regnskabet revideres og underskrives af revisor.

Stk. 4
Det reviderede regnskab lægges på hjemmesiden og sendes med mail til klubberne mindst 3 dage før årsmødet.

 

§ 5  Årsmødet

Stk. 1
Beslutningstager er årsmødet.

Stk. 2
Årsmødet afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse sker via hjemmesiden og sendes med mail til klubberne med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3
Til årsmødet inviteres klubformænd og klubkoordinatorer fra klubber i Regionsgolf Vest ABCD. Ved afstemninger har hver klub én stemme.

Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal indsendes til formandens mailadresse senest den 1. september.

Stk. 5
Dagsordenen skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning ved turneringsledere
 4. Fastlæggelse af klub til årsmødet for næste år og fastlæggelse af bane til Regionsfinalen for næste år.
 5. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelserne foretaget siden sidste årsmøde.
 8. Valg af
  1. Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, der vælges for en 2 årig periode.
   Der kan foretages genvalg.
  2. Revisor
 9. Forslag til vedtægtsændringer
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Stk. 6
Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed fra fremmødte stemme-berettigede. Vedr. vedtægtsændringer se §7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7
Referat fra årsmødet lægges på hjemmesiden og sendes med
mail til klubberne.

Stk. 8
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 2/3 af deltagende golfklubber i holdturneringen ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det. Indkaldelse med dagsorden sker via hjemmesiden og ved mail til klubberne med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

 

§ 6  Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2
Formanden repræsenterer Regionsgolf Vest ABCD.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formandens mailadresse senest den 1. september.

Stk. 2
Forslag til vedtægtsændringer skal behandles på et årsmøde. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hver klub
har 1 stemme.

Stk. 3
Eventuelle forslag til vedtægtsændringer sendes til medlemsklubberne senest 14 dage før årsmødet.

 

§ 8 Nedlæggelse af Regionsgolf Vest ABCD

Stk. 1
Såfremt bestyrelsen eller klubberne ønsker at nedlægge Regionsgolf Vest ABCD, skal forslaget om nedlæggelse behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2
Ved nedlæggelse tilfalder holdturneringens evt. midler junioreliten i DGU.

Ovenstående er vedtaget på Regionsgolf Vest ABCD’s årsmøde den 8.oktober 2011 og godkendt til ikrafttræden den 9.oktober 2011. Vedtægter revideret og ændringerne godkendt på årsmødet den 8. oktober 2017 til ikrafttræden den 9. oktober 2017. Vedtægter revideret og godkendt på årsmødet den 7. oktober 2018 med effekt den 8 oktober 2018

Print Friendly, PDF & Email