§ 01 - Navn og hjemsted

Stk. 1

Organisationens navn er Regionsgolf-Danmark Vest senior/veteran (RGV-SV).

§ 02 - Formål

Stk. 1

RGV-SV´s formål er som interesseorganisation for medlemmerne i Vestdanmark at organisere og afvikle årlige holdturneringer med deltagelse af hold fra medlemmerne (klubberne). Turneringerne retter sig mod aldersgruppen +50 år.

Stk. 2

RGV-SV skal arbejde for udbredelse af den aktive deltagelse i konkurrencegolf for bredden i dansk golf.

§ 03 - Medlemsskab

Stk. 1

Som medlem af RGV-SV optages alle klubber, som har fuldt medlemskab af Dansk Golf Union og som ønsker at deltage i de af RGV-SV organiserede turneringer.

Stk. 2

Medlemskab af RGV-SV gælder for et år ad gangen og opnås ved tilmelding af hold til en eller flere af turneringerne.

Stk. 3

Årligt medlemskontingent udgøres af et turneringsgebyr for hvert hold der tilmeldes til årets turneringer.

Stk. 4

Medlemmer af RGV-SV forpligter sig til at lægge bane til rådighed for de tilmeldte holds hjemmekampe samt til indtil 3 slutspilskampe pr. år fordelt på turneringernes forskellige rækker.

§ 04 - Årsmøde

Stk. 1

Årsmødet er RGV-SV´s højeste myndighed.

Stk. 2

Årsmødet består af indtil to befuldmægtigede repræsentanter fra hvert medlem samt af RGV-SV´s bestyrelse.

Stk. 3

På årsmødet har hvert medlem én stemme.

Stk. 4

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i oktober måned på det af bestyrelsen besluttede tidspunkt og sted.

Stk. 5

Ordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved elektronisk underretning af medlemmerne samt ved bekendtgørelse på RGV-SV’s hjemmeside. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, som står til behandling på årsmødet, vedlægges indkaldelsen som bilag.

Stk. 6

Forslag fra medlemmer, herunder om valg, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september.

Stk. 7

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Er der forslag til ændring af vedtægter eller RGV-SV´s opløsning, skal indkaldelsen udtrykkeligt henvise til bestemmelserne i vedtægternes § 14 og § 15 respektive.

Stk. 8

Sammen med indkaldelsen til ordinært årsmøde skal følgende bilag gøres tilgængelig på RGV-SV’s hjemmeside:

 • Bestyrelsens beretning
 • Årsregnskab
 • Budget for indeværende år med kontingentforslag
 • Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer med bestyrelsens bemærkninger hertil

Stk. 9

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når det skriftligt begæres af 20 % af medlemmerne. Begæring skal nøjagtigt angive emnet og forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 10

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter bestyrelsens beslutning eller modtagelse af begæring. Indkaldelse sker i øvrigt som indkaldelse til ordinært årsmøde.

§ 05 - Årsmødets ledelse og beslutningskompetence

Stk. 1

Alle beslutninger tages af årsmødet med simpelt stemmeflertal, jf. dog § 14 og § 15.

Stk. 2

Alle valg sker ved relativt stemmeflertal. Står stemmerne lige, foretages omvalg. Står stemmerne fortsat lige, foretages lodtrækning.

Stk. 3

Til ledelse af årsmødet vælger årsmødet en dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. Et medlem af bestyrelsen kan ikke vælges som dirigent.

Stk. 4

Medlemmer i restance har ikke stemmeret på årsmødet.

Stk. 5

Der udarbejdes et referat af årsmødet. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. Referatet publiceres herefter på hjemmesiden.

§ 06 - Dagsorden til ordinært årsmøde

Stk. 1

Dagsorden for et ordinært årsmøde skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab
 5. Orientering om budget og turneringsgebyrer for indeværende år
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

§ 07 - Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1

Årsmødet vælger en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, som varetager RGV-SV’s daglige ledelse.

Stk. 2

Valgperioden er 2 år, med 3 af medlemmerne valgt i lige år og 2 af medlemmerne valgt i ulige år.

Stk. 3

Genvalg kan finde sted.

Stk. 4

Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, udgør de tilbageværende medlemmer bestyrelsen. Bestyrelsen er dog pligtig til at indkalde til et ekstraordinært årsmøde i henhold til § 4, stk. 9, hvis bestyrelsen ikke kan tegne foreningen jf. § 8, stk. 9.

Stk. 5

Enhver aktiv spiller, som er fuldgyldigt medlem af et medlem (klub), er efter det fyldte 21. år valgbar til bestyrelsen.

§ 08 - Bestyrelsens kompetencer

Stk. 1

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål, der henhører under RGV-SV, bortset fra spørgsmål, der af årsmødet eller ved bestyrelsesbeslutning er henlagt til årsmødets afgørelse.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter en bindende forretningsorden for bestyrelsen selv.

Stk. 4

Bestyrelsen afholder møde efter formandens beslutning eller når 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom, og da til afholdelse senest 2 uger efter.

Stk. 5

Formanden påser, at der tages referat af alle forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøderne.

Stk. 6

Alle beslutninger træffes, og valg foretages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslag.

Stk. 7

Bestyrelsen nedsætter et turneringsudvalg med ansvar for afvikling af årets turneringer.

Stk. 8

Udvalg handler på bestyrelsens vegne og ansvar. Udvalg skal virke inden for de fastlagte kompetence- og arbejdsområder, og er ansvarlige for overholdelse af tildelt budget.

Stk. 9

RGV-SV tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10

Bestyrelsen kan tilknytte ekstern arbejdskraft i henhold til vedtaget budget.

§ 09 - Immaterielle rettigheder

Stk. 1

RGV-SV besidder lyd- og billedrettighederne til turneringer, der afvikles med RGV-SV som arrangør eller medarrangør.

§ 10 - Kontingent

Stk. 1

Medmindre andet er bestemt af årsmødet, udgøres medlemskontingentet af det aktuelle turneringsgebyr for deltagelse i årets turneringer.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter forfaldstiden for betalingen af turneringsgebyret. I tilfælde af forsinket betaling kan bestyrelsen opkræve et rykkergebyr.

§ 11 - Hæftelse

Stk. 1

For RGV-SV´s forpligtelser hæfter alene RGV-SV´s til enhver tid værende formue.

Stk. 2

Intet medlem eller spiller hæfter for RGV-SV´s forpligtelser.

§ 12 - Ophør af medlemsskab

Stk. 1

Medlemskabet ophører automatisk i tilfælde af, at et medlem ikke tilmelder hold til årets turneringer.

Stk. 2

Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion eller andre foranstaltninger, hvis et medlem ikke efterlever de til enhver tid gældende medlemsbetingelser eller hvis medlemmet handler til skade for RGV-SV.

Stk. 3

I tilfælde af et medlemskabs ophør har det ophørende medlem intet krav på en andel af RGV-SV´s aktiver eller formue.

§ 13 - Regnskab

Stk. 1

RGV-SV´s regnskabsår går fra den 1. oktober til den 30. september.

Stk. 2

Regnskabet skal give et retvisende billede af RGV-SV´s aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 3

Regnskabet revideres af den på årsmødet valgte revisor.

§ 14 - Vedtægtsændring

Stk. 1

Ændringer af vedtægterne kan alene finde sted efter vedtagelse på et årsmøde med et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer.

§ 15 - Opløsning

Stk. 1

Opløsning af RGV-SV kan alene finde sted efter vedtagelse på et årsmøde med et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer. Hvis det krævede flertal er tilstede, skal der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde i henhold til § 4 stk. 9 med opløsningen som eneste punkt på dagsordenen. Her skal opløsningen bekræftes ved vedtagelse med et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Årsmødet beslutter samtidig med simpelt stemmeflertal, hvorledes opløsningen skal finde sted.

Stk. 2

Ved opløsning tilgår RGV-SV´s formue Dansk Golf Union til gavn for konkurrencegolf for bredden i dansk golf.

Suggest Edit

Vedtægterne er behandlet og vedtaget på årsmødet i Himmelbjerg Golf Club den 06. oktober 2019 og gælder for turneringsåret 2019-20 og frem.