Turneringsbetingelser gældende for 2021

 • EGA-handicap er slettet p.g.a overgang til WHS systemet gældende fra den 1. januar 2021

Klik på PDF- eller print-ikonet for at skrive det ud 

Deltagende Klubber

Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber, der deltager i turneringen, skal have fuldt medlemskab af Dansk Golf Union. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.

Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidigt at være værtsklub i op til 3 kampe i slutspillet samt på skift at stille bane til rådighed til regions- og landsfinalerne samt årsmøder.

De klubber, der har mere end 18 huller, skal udvælge hvilke 18 huller, der benyttes til den enkelte kamp og skriftligt meddele modparten hvilke senest 4 uger før spilledato. Meddelelsen sendes i kopi til turneringsledelsen.

Deltagere

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det kalenderår, hvori turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben og kan kun spille for én klub i kalenderåret.

Flexmedlemmer kan ikke deltage.

I ABCD Vest må en spiller gerne spille i forskellige rækker, når blot man overholder kriterierne for rækkeinddelingen.

En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række.

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer, veteraner og superveteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.

Divisions- og kvalifikationsspillere under DGU-regi kan deltage i turneringen på ovennævnte betingelser.
Professionelle kan ikke deltage i Regionsgolf Danmark Vest ABCD`s turneringer.

 

Tilmelding og gebyr

Bestyrelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen.

I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.

Tilmeldingsgebyret pr. hold fremgår af indbydelsen.

Antal rækker og hold der kan tilmeldes fremgår af indbydelsen/tilmeldingsskemaet.

Klubbernes administration

Hver tilmeldt klub udnævner en klubkoordinator, som er ansvarlig for alle klubbens tilmeldte hold overfor turneringsledelsen.

Klubkoordinatoren udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold og opretter holdkaptajnen på hjemmesiden.

Årets kampkort opbevares frem til 1. oktober i turneringsåret – derefter kan de destrueres. På foranledning af turneringsledelsen skal klubberne fremsende kampkort fra både ude- såvel som hjemmekampe.

Trukket hold

Et hold, der før turneringens start eller under turneringens afvikling, ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold, defineres som “trukket hold”.

Såfremt et hold trækkes, nulstilles holdets afviklede kampe.

Trækkes et hold efter, at spilleplanen er offentliggjort, vil der blive opkrævet et afmeldingsgebyr, der fastsættes af turneringsledelsen.

Rækkeinddeling

Rækkerne defineres ved handicapinddeling:

A-række min.   4,5
B-række min. 11,5
C-række min. 18,5
D-række min. 26,5

Spillernes handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Prøvespil m.m.

Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse.

Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.

Spilletidspunkt indledende runder

Spilletidspunkt og dato/uge fastsættes af turneringsledelsen. Spilledagen er af turneringsledelsen på forhånd sat til mandag i bestemte uger i april, maj og juni, og spilletidspunktet er sat til kl. 17:15. Dato og tidspunkt kan, forudsat de to hold er enige herom, aftales til en anden ugedag og andet tidspunkt. Dog skal kampen være afviklet inden udgangen af den fastsatte uge. Der blokeres 5 starttider – og turneringsledelsen ser gerne, at værtsklubben blokerer yderligere et par tider forud for kampen som buffer.

Fra 1. marts til 31. marts kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. De implicerede klubbers holdkaptajner skal være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til turneringsledelsen. Hjemmeklubbens klubkoordinator skal have tastet den nye kampdato og tid ind på hjemmesiden senest den 31. marts.

Kan der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det af turneringsledelsen fastsatte dato/klokkeslæt gældende.

Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, forudsat begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Alle ændringer efter 31. marts, skal meddeles turneringsledelsen.

Resultaterne på hjemmesiden skal til enhver tid være ajourført og alle kampe i de indledende runder skal være spillet senest den af turneringsledelsen sidste fastlagte spilledato – medmindre andet er skriftligt aftalt med turneringsledelsen.

Turneringens gennemførelse

Klubben kan tilmelde 1 hold i A-rækken og max. 2 hold i henholdsvis B-, C- og D-rækken.

I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane, dog er banerne til regions- og landsfinalerne på forhånd fastlagte. Ved neutral bane forstås, at der ikke kan spilles på hjemmebane.

Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle rækker/puljer. Der spilles uden match- og greenfee. I alle singler tildeles 2 matchpoints for vunden match, og i foursome tildeles 3 matchpoints for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoints deles mellem de to sider. Det hold, som har opnået flest kamppoints, når klubkampen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoints. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoints, når puljespillet er færdigt, er vinder af sin pulje.

Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

 1. Antal vundne kamppoint i de indbyrdes kampe
 2. Antal vundne matchpoint i de indbyrdes kampe
 3. Antal vundne matchpoint i alle puljekampe
 4. Antal vundne huller (”ups”) i de indbyrdes kampe
 5. Antal vundne huller (”ups”) i alle puljekampe
 6. Lodtrækning

Såfremt man ikke møder med fuldt hold, gælder følgende:

 • Holdet skal som minimum stille med spillere, som kan give 6 kamppoint.
 • Mangler 1 herre tabes 3. single
 • Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single
 • Mangler 1 dame tabes dame single
 • Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome
 • Mangler 1 dame og 1 herre tabes damesinglen og 3. herresingle

Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8.

Såfremt man ikke møder med spillere, som kan give 6 kamppoint, tabes hele holdkampen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8.

Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet 11-0, og alle singler og mixed foursome med maksimale cifre.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller med:

 • 1 damesingle
 • 3 herresingler
 • 1 mixed foursome

Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee, eller hvad der er sædvanlig klub tee. I A-rækken kan holdkaptajnerne aftale, at der spilles fra blå/hvid teested, eller hvad der måtte være tilsvarende disse teesteder. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles fra scratch i alle rækker.

Startorden og resultatindtastning

Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke til stede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match. Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden.

Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne og handicap. Kampkortet kan downloades fra hjemmesiden under menupunktet HENT

Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner og hermed er resultatet officielt bekendtgjort (*).  Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden senest 3 døgn efter kampen er spillet, og kampkortet fotograferes og uploades samtidigt på hjemmesiden. Kampkortet opbevares hos både hjemme- og udeklubben og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret.

(*) Bemærk venligst at i tilfælde af at der er et uafklaret regelspørgsmål, skal dette noteres på kampkortet inden dette underskrives og uploades. Det begrundede regelspørgsmål skal være turneringsledelsen i  hænde (evt. forvarsles pr. telefon) 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører. Se punktet: Regelspørgsmål/afklaring af regelproblemer (protest)

Hvis indberetningen ikke er foretaget indenfor tidsfristen, taber hjemmeklubben holdkampen med 0-11 – uanset den faktisk vandt – og alle matcher i kampen tabes med maksimale cifre (8-10).

Afbrydelse af spil

Afbrydes en kamp pga. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og kampen afvikles efter fælles aftale. Enhver ændring skal altid meddeles turneringsledelsen. De enkelte matcher fortsætter/genoptages, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne (Regel 5.7)

Udeblivelse

Hvis et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med maksimale cifre, dvs. 0-11 og hver match 8-10. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen, og der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr.

Såvel allerede spillede som endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre.

Afbud

Et hold, der melder afbud til en kamp, uden at der træffes aftale om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen.

Såvel allerede spillede kampe som endnu ikke afviklede kampe tabes med maksimale cifre og, der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr som beskrevet under afsnittet ’Trukket hold’.

Regelspørgsmål/afklaring af regelproblemer (protest)

Regelspørgsmål behandles ifølge golfreglerne (Regel 20), og Turneringsledelsens afgørelse er endegyldig.

Hvis der er rejst et regelspørgsmål, skal det indsendes skriftligt til turneringsledelsen (evt. forvarslet pr. telefon).

Begrundet regelspørgsmål skal være turneringsledelsen i hænde 2 døgn efter afviklingen af den match, som regelspørgsmålet vedrører. Turneringsledelsen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne regelspørgsmål hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af det skriftligt formulerede regelspørgsmål.

Slutspillet

Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt. Ved neutral bane forstås ’ikke hjemmebane’. Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen, herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden greenfee.

I slutspillet skal turneringsledelsen kontaktes, såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt og en turneringsleder tager kontakten til den neutrale bane, og sørger for tilretning af hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.

Også i slutspillet er spillernes handicap om fredagen afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden – og slutspilsresultaterne kan løbende følges samme sted. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, går nr. 2 i puljen videre på walkover.

Regionsvinderne deltager i landsfinalen, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige år øst for Storebælt og på ulige år vest for Storebælt. Hvis en regionsvinder trækker sig fra landsfinalen, går runner-up videre. Ved regions- og landsfinalerne skal alle spillere aflevere deres handicaphistorik til turneringsledelsen.

Pointberegning i slutspillet

Matchpointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender matchen lige i matchpoints gælder følgende:

Vinder er det hold med flest vundne ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:

 • Vinder af 1. single
 • Vinder af 2. single
 • Vinder af 3. single
 • Vinder af dame single
 • Vinder af mixed foursome
 • 1. single spiller ”Sudden Death”
 • Lodtrækning

Elektronisk udstyr

Det er tilladt at få information om afstand eller retning fra elektronisk udstyr (mobiltelefon, mincomputer og lig. elektronisk udstyr) eller et kompas. Se regel 4.3.a(1) og 4.3.a(2)

Overtrædelse af 4.3 medfører ”generel straf” der er defineret som ”tabt hul” i hulspil.

Caddy

En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde.

Golfcart

Golfcart eller andre køretøjer beregnet for persontransport må ikke anvendes, medmindre spilleren dokumenterer dispensation fra egen hjemmeklub, og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.

Ved brug af golfcart skal modstanderen tilbydes at køre med.

Obs! Formular til tilladelsen, kan downloades fra hjemmesiden under menupunktet HENT

Ordens- og etiketteregler

Fremgår det af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse af en given ordensregel medfører øjeblikkelig bortvisning, gælder det i turneringen, at en spiller, efter en overtrædelse af en sådan ordensregel er påpeget af en klubrepræsentant, vil blive bortvist fra golfbanens område med øjeblikkelig virkning – og dermed taber sin match med maksimale cifre.

Lokale Regler

I alle Regionsgolf-turneringer vil værtsklubbens Lokale Regler være gældende.

Dog vil en evt. lokalregel jf. 8-E5, der omhandler ekstra lempelsesmulighed, hvis en bold er out of bounds eller er mistet, ikke være gældende.

I turneringer med en udpeget turneringsleder (Regions- og Landsfinaler) udleveres samlede Lokale Regler ved turneringens start.

Holdkaptajnen

Der henvises til “Holdkaptajnens opgaver” på hjemmesidens menupunkt HENT

Turneringsledelse

Regionsgolf Vest ABCD’s Turneringsledelse er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglerne

Suggest Edit
Print Friendly, PDF & Email