Gældende for sæson 2021

 • Lokalregler – 5-E er ikke længere gældende.
 • Der er lavet en del redaktionelle rettelser for bl.a. af være klar til det nye WHS handicapsystem.
 • I puljespillet gives der – i 2021 – hjemmeholdet en mulighed for at lade singlerne gå ud i 4-bolde.

Klik på PDF- eller print-ikonet for at skrive det ud

Deltagende klubber

Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU samt selskabsmedlemmer kan deltage i turneringen.

Turneringen afvikles efter golfreglerne som de er udformet af R&A og USGA.

Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidig at være værtsklub i op til tre kampe i slutspillet, samt på skift, at stille bane til rådighed til årsmøde, regions- og landsfinalerne vederlagsfrit.

Deltagere

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union.

 • Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret.
 • Spillerne skal have et handicap på maksimalt 54,0 for at kunne deltage i turneringen.
 • Fleks-medlemmer og professionelle spillere kan ikke deltage i Regionsgolf.

En spiller kan ikke spille på to hold i samme række. Dvs. at en spiller der har spillet på ét hold i en given række (fx Senior A), på intet tidspunkt i turneringen kan spille på et andet hold i samme række.

Bortset herfra, kan en spiller uden anden begrænsning deltage på alle klubbens hold hvor vedkommende opfylder alders- og handicapbegrænsningerne.

På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.
Hvis spillerens handicap på spilledagen er lavere end det tilladte, vil spillerens korrekte handicap om fredagen i ugen før spilledagen, være afgørende for om spilleren er spilleberettiget.
Spillere der opfylder handicapbetingelserne på spilledagen er altid spilleberettiget.

Turneringens opbygning

Turneringen afvikles i følgende rækker:

ABCD-rækkerne

 • A: Handicap ikke under 4,5
 • B: Handicap ikke under 11,5
 • C: Handicap ikke under 18,5
 • D: Handicap ikke under 26,5

 

Senior-, Veteran- og Superveteran-rækkerne

 • Senior: Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af turneringensåret.
 • Veteran: Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af turneringensåret.
 • Super Veteran: Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af turneringensåret.

Rækkerne opdeles med handicapbegrænsninger således:

 • Senior A, Veteran A og Superveteran A: Ingen handicapbegrænsning
 • Senior B, Veteran B og Superveteran B: Handicap ikke under 11,5
 • Senior C, Veteran C og Superveteran C: Handicap ikke under 18,5
 • Senior D, Veteran D og Superveteran D: Handicap ikke under 26,5

 

Ved mindre end otte tilmeldte hold i en række, kan de tilmeldte hold rykkes op i den nærmeste højere række.

Tilmelding og gebyr

Bestyrelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen. I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.

Tilmeldingsgebyret pr. hold og antallet af hold en klub kan tilmelde pr. række fremgår af indbydelsen.

Klubbernes administration

Hver tilmeldt klub udnævner en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.

Årets kampkort opbevares frem til 1. oktober i turneringsåret – derefter kan de destrueres. På foranledning af turneringsledelsen skal klubberne fremsende kampkort fra både ude- og hjemmekampe.

Trukket hold

Et hold, der før turneringens start eller senere under afviklingen, ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”Trukket hold”.

Såfremt et hold trækkes, nulstilles holdets afviklede kampe.

Trækkes et hold efter, at spilleplanen er offentliggjort, vil der blive opkrævet et afmeldingsgebyr på 500 kr.

Prøvespil m.m.

Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, hverken i puljespil eller i slutspil.
Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.

Spilletidspunkt

Turneringsprogrammet med ugenr lægges på hjemmesiden primo februar.

Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet datoer og tidspunkt for alle hjemmekampene.

Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes mellem holdene.
Såfremt der ikke opnås enighed de to klubber imellem, fastsætter turneringsleder spilledagen – efter mægling.

Den 2. april er turneringsprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i turneringsprogrammet, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret kampdato til turneringsleder.

Turneringens gennemførelse

I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane.

Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. fire hold. Der spillers uden match- og greenfee.

I alle singler tildeles to matchpoint for vunden match, og i foursome tildeles tre matchpoint for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoint deles mellem de to sider.

Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:

 • Holdet skal som minimum stille med spillere, som kan give 6 kamppoint.
  Mangler en herre tabes 3. single,
  Mangler der to herrer tabes 2. og 3. single.
  Mangler en dame tabes dame single.
  Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8.
 • Såfremt man ikke møder med spillere, som kan give 6 kamppoint, tabes hele holdkampen med 11-0 i kamppoint og de enkelte matcher med 10-8.

Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet kampen med 11-0 i kamppoint, og alle matcher med maksimale cifre.

Det hold, som har opnået flest kamppoint (summen af matchpoint), når holdkampen er færdig, er vinder og får to turneringspoint. Hvis lige, får hver klub ét turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når puljespillet er færdigt, er vinder af sin pulje.

Hvis to eller flere hold har lige mange turneringspoint, gælder følgende kriterier:

 1. Klubbernes indbyrdes kamppoint.
 2. Opnåede kamppoints i alle puljekampe.
 3. Flest vundne ups i indbyrdes holdkampe.
 4. Flest vundne holdkampe på udebane i hele turneringen.
 5. 1. singles resultater i indbyrdes holdkampe
 6. Damesingles resultater i indbyrdes holdkampe
 7. 2. singles resultater i indbyrdes holdkampe
 8. 3. singles resultater i indbyrdes holdkampe
 9. Mixed foursome resultater i indbyrdes holdkampe.
 10. Lodtrækning.

 

Spilleform

Som forsøgsordning i 2021, spilles singlerne som 2- eller 4-bolde, efter hjemmeholdets valg i puljespillet. Hvis hjemmeholdet vælger at singlerne afvikles som 4-bolde, skal udeholdet informeres om valget senest én uge før kampens afvikling.

Afvikles singlerne som 4-bolde, må spillere fra samme hold ikke give hinanden råd eller vejledning jf. golfregel 24.

Der spilles hulspil over 18 huller. Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome.
Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee eller, hvad der måtte svare til disse teesteder.

I A-rækken i ABCD turneringen kan holdkaptajnerne aftale, at der i stedet spilles fra blå/hvid tee eller, hvad der måtte svare til disse teesteder.

Der spilles scratch i alle rækker.

Startorden og resultatindtastning

Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem, herunder hvilke singler der spiller sammen hvis singlerne afvikles som 4-bolde i puljespillet. I tilfælde af at der ikke kan opnås enighed, spiller damesingle og 2. herresingle sammen, og 1. og 3. herresingle spiller sammen.

Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match.

Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille mixed foursome, hvorimod de tre herresingler skal opstilles i handicaporden. Hvis spilleorden i herresingler ikke overholdes, tabes de matcher der er i forkert orden.

Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne, DGUnr. og handicap. Holdet er ikke mødt før kampkortet er afleveret til modstanderen.
Kampkortet kan hentes på hjemmesiden www.rgd.dk

Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Kampkortet opbevares i begge klubber og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden, og kampkortet fotograferes og uploades derefter til hjemmesiden.

Hvis indberetning af resultat og kampkort ikke er foretaget senest 48 timer efter holdkampens starttidspunkt, har det følgende konsekvens for hjemmeholdet:
Holdkampens resultat vil altid stå til troende, men i tilfælde af at hjemmeholdet vandt eller spillede uafgjort tilskrives hjemmeholdet INGEN turneringspoint. Begge hold tilskrives kamppoint.
I tilfælde af at udeholdet vandt tilskrives begge hold kamppoint og udeholdet får sine turneringspoint.

Afbrydelse af spil

Hvis en holdkamp afbrydes pga. vejrlig eller mørke, forholder holdene sig således:

 • Værtsklubbens holdkaptajn og udeholdets holdkaptajn skal gå sammen om at finde nye mulige spilledatoer – hvoraf en af dem vælges. Målet er at blive enige om den bedst mulige dato for begge hold.
 • Det er ikke tilladt at splitte den resterende del af holdkampen op og spille den på flere forskellige tidspunkter/datoer.
 • Deadline for afvikling af den udsatte holdkamp er 1. juli, når puljekampene afsluttes.
 • Deadline for at få en aftale på plads og underrette Regionsgolf Danmark om den aftalte spilledato er 48/24 timer efter den oprindelige spilledato. Skriv til Turneringsledelsen.
 • I alle kampe hvor kampkortet er blevet afleveret, er det de samme spillere, der skal genoptage matchen – på det sted på banen, de var kommet til. Jf. regel 5.7c i golfreglerne.
 • Hvis der er matcher, hvor man ikke kan stille med den oprindelige spiller – er det IKKE muligt at indsætte en reserve. Kampen tabes i så fald med maksimale cifre jvf. reglen om ”udebleven spiller”. Hvis begge hold i den samme match ikke stiller med deres spiller(e) taber begge hold – dvs. begge hold får 0 point i den match.
 • Det er ikke tilladt at aftale at dele matcher på forhånd.
 • Hjemmeholdet prøver så vidt muligt at få greenkeeperne til at placere flagene ligesom de stod på turneringsdagen
 • Hvis det ikke kan lade sig gøre, placeres boldene efter gensidig aftale så begge spillere har slag der så vidt muligt svarer til de forhold de havde da spillet blev afbrudt.

Udeblivelse eller afbud

Såfremt et hold udebliver fra en kamp, tabes holdkampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match med 10-8. Et hold, der melder afbud til en kamp uden, at der skriftligt er truffet aftaler om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match 10-8.
Såfremt et hold udebliver/melder afbud fra mere end én kamp ekskluderes holdet fra puljen, og der ses bort fra de kampe, som holdet allerede har været involveret i og holdet betragtes som trukket hold og, der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr som beskrevet under Trukket hold.

Protest

Protester behandles i følge golfreglerne, regel 20.1b, og Turneringskomitèens afgørelse er endelig.

Hvis der – inden resultatet officielt er bekendtgjort – er nedlagt en protest, skal den indsendes skriftligt til turneringskomiteen (evt. forvarsel pr. telefon). Tillige med protesten overføres 500 kr. til foreningens bankkonto. Beløbet returneres, såfremt klubben/spilleren får medhold.

Begrundet protest skal være turneringskomiteen i hænde senest to døgn efter afvikling af holdkampen, som protesten vedrører. Turneringskomiteen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne protester hurtigst muligt – senest inden otte dage efter modtagelsen af den skriftligt formulerede protest.

Slutspillet

Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cup-systemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt. Turneringskomiteen fastlægger spilleplanen, herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden match- og greenfee.

I slutspillet skal slutspilplanlægger kontaktes såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato, spilletidspunkt eller neutral bane. Slutspilplanlægger ALENE tager kontakten til den neutrale bane, og tilretter hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen fastsatte spilledag/tid/bane, der er gældende.
Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter holdkampens starttidspunkt af det hold der er nævnt først i kamplisten.

Der spilles 1/16-, 1/8-, kvart- og semi-finaler på neutral bane, fastlagt af slutspilplanlægger, medens regions- og landsfinalebane som nævnt er fastlagt på forhånd. Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder.

Singlerne i slutspillet og finalerne spilles altid som 2-bolde.

Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, tilbydes nr. to i puljen at overtage pladsen.

Regions- og Landsfinaler

Regionsvinderne i de rækker, der er oprettet i både Øst og Vest, deltager i landsfinalerne, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt.

Handicapgrænserne i Senior-, Veteran- og Superveteranrækkerne er ikke gældende i landsfinalerne. Dvs. at klubberne kan stille med spillere med lavere handicap i landsfinalerne.

Afbud/udeblivelse til regions- og landsfinaler accepteres ikke. Klubberne er forpligtiget at stille med et hold, hvis de har kvalificeret sig til en eller begge finaler.

Vælger klubben alligevel at melde afbud/udeblive fra en finale, får klubbens hold karantæne og kan ikke deltage i den efterfølgende sæson i denne række. Holdets spillere vil være ulovlige spillere på alle hold i den efterfølgende sæson.
Definitionen af holdets spillere er alle de spillere der har været med på holdet i én eller flere slutspilskampe.

Pointberegning i slutspillet

Matchpointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender holdkampen lige i matchpoints gælder følgende:

Vinder er det hold med flest vundne ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Vinder af 1. single.
 2. Vinder af damesingle.
 3. Vinder af 2. single.
 4. Vinder af 3. single.
 5. Lodtrækning

Elektronisk udstyr

Hvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 20.1b) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten efter regel 1.2b, som efterfølgende kan medføre disciplinærstraf i form af 2 spilledages karantæne.

Caddy

En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde.

Golfcart

Buggy/scooter må ikke anvendes, med mindre brugeren har dispensation fra egen hjemmeklub, og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.

Ordens- og etiketteregler

Fremgår det af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse af en given ordensregel medfører øjeblikkelig bortvisning, gælder det i turneringen, at en spiller, efter en overtrædelse af en sådan ordensregel er påpeget af en klubrepræsentant, vil blive bortvist fra golfbanens område med øjeblikkelig virkning.

Lokale regler

Under alle spil i Regionsgolf Danmark ØST spilles efter klubbernes generelle lokalregler, undtagen lokalregel om at droppe på fairway ved bold mistet eller out, der således ikke må bruges i denne turnering.

Turneringskomité

Regionsgolf Øst turneringskomité er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglernes afsnit om ”Procedurer for Komitéen” og hvor golfreglerne i øvrigt henviser til komitéen, med skyldig hensyntagen til årsmødebeslutninger.

Se turneringskomitéen her.

Suggest Edit