Print Friendly, PDF & Email

Dagens program

08.00 — Indskrivning og morgenkaffe
09.00 — Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
10.30 — Præsentation af ny hjemmeside
10.45 — Årsmøde Regionsgolf Vest senior/veteran
12.15 — Frokost inkl. 1 øl/vand
13.15 — 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

Turneringsledelse

Knud Højgaard, Finn Lund, Peter Thingholm, Jørgen Strøm, Freddy Sunesen

Dagsorden årsmøde Vest Sen/Vet
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er:
  Knud Højgaard (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
  Finn Lund (modtager ikke genvalg)
  Turneringsledelsens foreslår valg af Janni Nina Jepsen, Herning Golf Klub
 7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Kristian Gustafson, Frederikshavn Golf Klub
 9. Eventuelt
Referat

Velkomst ved formand Knud Højgaard
Punkt 1 – valg af dirigent
Lars Dahl Nielsen, Vejle Golf Club blev foreslået og valgt. Lars takkede for valget og konstaterede, at der var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.

Punkt 2 – formandens beretning
Knud Højgaard fremlagde formandens beretning – Beretning
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3 – Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kasserer Freddy Sunesen fremlagde årsregnskab 2016/2017. – Regnskab 2016-17
Regnskab godkendt med forsamlingens decharge.

Punkt 4 – Fremtidigt arbejde og budget
Kasserer Freddy Sunesen fremlagde budget for 2017/2018. – Budget 2017-18
Budgettet blev taget til efterretning.

Punkt 5 – Indkomne forslag
Der var indkommet 2 forslag.

Forslag 1: Fra Norddjurs Golfklub. Der var ikke nogen repræsentant fra Norddjurs Golfklub, og forslaget blev oplæst af dirigenten.
Forslaget gik ud på en tilbageførsel af de gamle aldersgrænser for Regionsgolf i Senior og Veterangrupperne.
Peter Thingholm fra turneringsledelsen forklarede at det er aldersgrænser som er fastsat af EGA og dermed videreført til DGU så det ikke lige så nemt at tilbageføre grænserne.
Forslaget blev nedstemt.

Forslag 2: Fra Jørn Vesterdal holdkaptajn for Blommenslyst Golf Klub. Det blev fremlagt af Kim Elmelund.
Forslaget gik ud på, at man fra turneringsstart skulle opgive navne på spillerne op til 10 spillere som kun kunne udskiftes, hvis der var en spiller som forlod holdet. Dette bunder i at Jørn havde den opfattelse, at man skulle stille det stærkeste hold.
Igennem debatten viste det sig at det var noget som Blommenslyst selv havde indført i Deres egne betingelser for deltagelse i Regionsgolf. Da dette var klarlagt valgte Blommenslyst at trække forslaget.

Punkt 6 – Valg af medlemmer til turneringsledelsen
Knud Højgaard blev genvalgt. Finn Lund ønskede ikke at genopstille. Turneringsledelsen opstillede Janni Nina Jepsen, Herning Golf Klub, og hun blev indvalgt i turneringsledelsen.

Punkt 7 – Valg af suppleant til turneringsudvalget
Turnertingsledelsen vurderer stadig, at det ikke er nødvendigt med en suppleant. Det blev accepteret.

Punkt 8 – Valg af revisor
Den nuværende revisor Kristian Gustafson, Frederikshavn blev genvalgt.

Punkt 9 – Eventuelt
Flemming Lauersen/ Brønderslev spurgte ind til om oprykningen til superveteran divisionen var til en ny division. Peter Thingholm forklarede, at det var fordi DGU ønskede at udvide den eksisterende division fra 1 til 2 puljer i Øst og Vest.

Turneringsledelsen orienterede om foranstående drøftelser med Regionsgolf Øst og DGU med henblik på, at søge en større ensartethed og bedre harmoni i turneringsbetingelserne i Øst og i Vest samt en bedre overensstemmelse med turneringsbetingelserne for Danmarksturneringen.
Baggrunden er bl.a. flere henvendelser til DGU med opfordring til, at DGU opretter en kvalifikationsrække til seniordivisionen. Der udtrykkes manglende forståelse for, at kvalifikation til divisionsturneringen skal ske via Regionsgolf.
På baggrund af en bred drøftelse af problemstillingen, kunne Peter Thingholm foreslå følgende opsummering:

”Årsmødet anmoder turneringsledelsen om at indgå i drøftelserne med Regionsgolf Øst og DGU med en positiv tilgang om at finde en pragmatisk løsning. Årsmødets flertal henstiller dog til, at de nuværende principper for kvalifikation og op-/nedrykning fastholdes i størst mulige udstrækning.”

Årsmødet bifaldt denne opsummering.

Dirigenten afsluttede årsmødet og gav ordet til Knud Høfgaard, som takkede for god ro og orden.