Print Friendly, PDF & Email

Underskrevet referat ifølge Dagsorden, download HER

Referat:
Punkt 1.: Valg af dirigent
Steen åbnede mødet og foreslog Lars Dahl Nielsen, Vejle Golf Club som dirigent. Lars blev valgt og takkede for valget og konstaterede at, der var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne og at årsmødet derfor under de givne omstændigheder var beslutningsdygtigt i forhold til vedtægterne.

Lars konstaterede at der var 14 stemmeberettigede medlemmer der deltog og gav derefter ordet til formanden

Punkt 2 og 3.: Årsberetning og turneringsberetning  – download HER
De to beretninger er samlet og var lagt på hjemmesiden sammen med dagsordenen og mødeindkaldelsen.
Steen forventede at deltagerne havde læst beretningen og trak derfor blot nogle dele frem i sin forelæggelse. Der var ingen medlemmer der ønskede uddybende informationer. Begge beretninger blev godkendt uden kommentarer.

Punk 4.: Fastlæggelse af klub til årsmøde, og baner til Regionsfinale og Landsfinale 2021.
Årsmøde——: Klub ikke valgt p.t.
Regionsfinale: Juelsminde Golfklub
Landsfinale…: Vestfyns Golfklub

Punkt 5.: Forelæggelse af regnskab til godkendelse – download HER
Kurt fremlagde tidligere fremsendte regnskab og gennemgik de væsentligste punkter.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 6.: Forelæggelse af budget 2020/21 – download HER
Kurt fremlagde tidligere fremsendte budget for næste sæson og gennemgik de forskellige punkter. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger
Punkt 7.: Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser
Der er ikke foretaget ændringer af turneringsbetingelser siden sidste årsmøde

Punkt 8.: Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m

Bestyrelse på valg: Steen C. Ogstrup – Kurt Jensen – og Karsten Troelsen
Alle tre blev genvalgt og takkede for valget
Revisor på valg…: Bent Kyndesgaard
Blev genvalgt

Punkt 9.: Forslag til vedtægtsændringer
Ingen forslag til vedtægtsændringer

Punkt 10.: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag og bestyrelsen havde ingen forslag

Punkt 11.: Eventuelt
Henrik Juul Andreasen, Jelling Golfklub havde haft hold som i slutspillet spillede på en 9-huls bane. Dette syntes man ikke var optimalt.
Steen bemærkede at turneringsledelsen, for så vidt det var muligt, prøver at undgå dette.

Skive Golfklub der ikke havde mulighed for at deltage på dagens møde, ville gerne, via (Bjarne/RGD), anmode bestyrelsen om at overveje/se på muligheden for at starte puljespillet et par uger senere end medio april alternativet rykke spilletiderne til et tidligere tidspunkt end kl. 17:15 med den begrundelse at det var svært på denne årstid at spille 18 huller før mørkets frembrud.
———

Dirigenten afsluttede årsmødet og takkede for god ro og orden og gav ordet til Steen der ligeledes takkede for god ro og orden,

__________________________________________________________________

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Turneringsberetning
4. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen
næste år.
5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
6. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
1. På valg er: Steen C. Ogstrup (modtager genvalg)
Kurt Jensen (modtager genvalg)
Karsten Troelse (modtager genvalg)
Bestyrelsen foreslår genvalg
2. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Kyndesgaard (modtager genvalg)
9.   Forslag til vedtægtsændringer
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt