Print Friendly, PDF & Email

Referat:

Mødet afholdt virtuelt, den 24-11-2020 kl. 19

Velkomst ved formand Knud Højgaard, som bød alle velkommen til et lidt anderledes årsmøde, som vi var nødt til at afholde virtuelt på grund af Corona og håbede, vi kunne få et godt årsmøde trods alt.

Punkt 1 – Valg af dirigent

Lars Dahl Nielsen, Vejle Golf Club blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. Lars takkede for valget og konstaterede, at der var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Og gav ordet til formanden.

Punkt 2 – Fastlæggelse af stemmetal for stemmeberettigede medlemmer

Det blev konstateret, at der var 15 stemmeberettigede.

Punkt 3 – Bestyrelsens beretning

Knud fremlagde bestyrelsens beretning – link

Beretningen blev godkendt.

Punkt 4 – Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse link

Freddy fremlagde det reviderede årsregnskab.

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

Punkt 5 – Budget og turneringsgebyr for 2020/21 – link

Freddy orienterede om budget og turneringsgebyr for 2020/21.

Lyng spørger ind til turneringsgebyret, hvis turneringen ikke bliver gennemført. Freddy svarede, at det er bestyrelse opfattelse, at det ikke kan gå så galt.

Budgettet blev taget til efterretning.

Punkt 6 – Indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag fra Randers Golfklub – link

Carsten Nørgård motiverede og forklarede grundene og baggrunden for fremsættelsen af de 2 forslag fra Randers.

Efter flere kommentarer fra flere af deltagerne, som man kan se på optagelsen af landsmødet, valgte Carsten at trække forslag 2, men ville gerne have forslag 1 sat til afstemning.

Forslaget blev nedstemt med 10 stemmer imod og 1 stemme for og 4 undlod at stemme.

Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Peter Thingholm (Modtager genvalg)
Jørgen Strøm (Modtager genvalg)
Freddy Sunesen (Modtager genvalg)

Turneringsledelsen foreslår genvalg.

De tre opstillede blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 8 – Valg af revisor:

Turneringsledelsen foreslår Eigild Trankjær, Holmsland Klit Golfklub.

Eigild blev genvalgt.

Punkt 9 – Eventuelt

Carsten Nørgård spurgte ind til, hvordan vi kommunikerede med klubberne, da Randers maneger ikke vidste, der var årsmøde, hvis ikke Carsten havde oplyst om dette.

Peter T. forklarede, hvordan der blev kommunikeret ud til klubbernes koordinatorer. Michael H. fra Øst oplyste, at der i det nye system var mulighed for at sende ud til selve klubberne.

Dirigenten afsluttede årsmødet og gav ordet til Knud, som takkede for god ro og orden.

Download underskrevet referat

Ønsker du at se en gengivelse af årsmødet, skal du aktivere videoen nedenfor (varighed små 2 timer).


Indkaldelse:

I lyset af de fortsatte restriktionerne relateret til Covid-19 har bestyrelsen besluttet at gennemføre årets årsmøde online. Vores vedtægterne angiver ikke specifikt denne mulighed, men de ganske usædvanlige omstændighederne taget i betragtning gør, at årsmødet alligevel kan gennemføres i denne form.

Mødet afholdes online som følger:

Mødetidspunkt: tirsdag, den 24. november 2020 kl. 19:00

Mødeplatform: Microsoft Teams

Tilmelding: via Golfbox (se nedenfor)

Tilmeldingsfrist: fredag, den 20. november 2020 kl. 24:00

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Bestyrelsens beretning – download her
 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab – download her
 5. Orientering om budget og turneringsgebyrer (uændret) for indeværende år – download her
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
  – Forslag fra Randers Golf Klub – download her
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Peter Thingholm (modtager genvalg)
  Jørgen Strøm (modtager genvalg)
  Freddy Sunesen (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Eigild Trankjær
 9. Eventuelt
Bestyrelsen for Regionsgolf Vest S/V:

Knud Højgaard, Peter Thingholm, Jørgen Strøm, Freddy Sunesen, Janni Jepsen

Video af Årsmødet

Tilmelding og deltagerliste

Tilmeld dig i Golfbox nedenfor.

Hver klub kan tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.

Efter tilmeldingsfristens udløb vil du modtage en mail med link til mødet.