Print Friendly, PDF & Email

Så er referatet underskrevet af dirigenten:

Det officielle referat kan nu downloades her.


Et godt årsmøde!

29 klubber var repræsenteret, og årsmødet blev afholdt i en rigtig god stemning. Dagsordenen var fyldig, hvilket gav lidt stress på tidsskemaet, men med en særdeles kompetent dirigent, kunne mødet afsluttes med en begrænset forsinkelse.

Årsmødets beslutninger kan i hovedpunkter sammenfattes som følger:

 1. Beretningen blev godkendt.
 2. Regnskabet blev godkendt.
 3. Budgettet blev taget til efterretning.
 4. Turneringsledelsens forslag til nye vedtægter blev vedtaget.
 5. Ingen af forslagene fra medlemmerne fandt flertal.
 6. For Knud og Janni var der genvalg til turneringsledelsen.
 7. Som ny revisor blev Eigild Trankjær valgt

Den største debat vedrørte evt. indførelse af hcp. grupper i turneringerne hhv. evt. indførelse af spil med hcp.

Det var tredje år i træk, var der indsendt forslag vedrørende dette emne. Forud for årsmødet havde turneringsledelsen på baggrund af de deltagende hold i turneringerne i 2019 blotlagt de konsekvenser, forslagene ville have haft for turneringerne. Det hertil understøttende materiale, der blev forelagt på årsmødet, indgår i den samlede præsentationsfil, som kan downloades her.

Det officielle referat vil blive lagt på hjemmesiden, så snart det foreligger med dirigentens underskrift.


Afholdes i Himmelbjerg Golf Club den 6. oktober 2019

Dagens program

08.00 — Indskrivning og morgenkaffe
09.00 — Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
10.45 — Årsmøde Regionsgolf Vest sen/vet
12.15 — Frokost inkl. 1 øl/vand
13.00 — 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

Turneringsledelse

Knud Højgaard, Peter Thingholm, Jørgen Strøm, Freddy Sunesen, Janni Jepsen

Dagsorden årsmøde Vest Sen/Vet
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning: download beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse: download regnskab
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år: download budget
 5. Indkomne forslag
  5.1. Forslag fra bestyrelsen: download forslag til nye vedtægter
  Bemærk at i følge vedtægternes § 10, stk. 1 skal vedtægtsændringer vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
  5.2. Forslag fra medlemmerne: download liste med forslag
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er:
  Knud Højgaard (modtager genvalg)
  Janni Jepsen (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
 7. Valg af suppleant til Turneringsledelsen
  Turneringsledelsen foreslår ingen valgt
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår valg af Eigild Trankjær
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september.

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i både golf og møde eller kun mødet.
Under SPILLERE vil du kunne se deltagerlisten.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen. Afsenderen vil være Himmelbjerg GK, da turneringen er sat op i deres licens.

Seneste frist for tilmelding til Årsmødet er mandag den 30. september 2019