Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Odense Golfklub søndag den 7. oktober 2018

 

Dagens program

08.00 — Indskrivning og morgenkaffe
09.00 — Årsmøde Regionsgolf Vest sen/vet
10.45 — Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
12.15 — Frokost inkl. 1 øl/vand
13.00 — 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

Turneringsledelse

Knud Højgaard, Peter Thingholm, Jørgen Strøm, Freddy Sunesen, Janni Jepsen

Dagsorden årsmøde Vest Sen/Vet
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning – download pdf
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse – download pdf
 4. Fremtidigt arbejde og budget for kommende år
 5. Indkomne forslag – download pdf
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen.
  På valg er:
  Peter Thingholm (modtager genvalg)
  Freddy Sunesen (modtager genvalg)
  Jørgen Strøm (modtager genvalg)
  Turneringsledelsen foreslår genvalg
 7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
 8. Valg af revisor
  Turneringsledelsen foreslår genvalg af Kristian Gustafson, Frederikshavn Golf Klub
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være turneringsledelsen i hænde senest den 15. september.

Referat af årsmødet i Vest Senior/Veteran

Årsmøde Regionsgolf Vest Sen/Vet

Odense Golf  Klub

Den 07-10-2018

Referat (underskrevet version)

Velkomst ved formand Knud Højgaard

 1. Valg af dirigent
  Leif Biza fra Stensballegaard Golfklub blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt.
  Leif takkede for valget og konstaterede, at der var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.
  Knud Højgaard bød alle velkommen til årsmødet. Han var lidt ked af at der ikke var mødt så mange frem som man var vant til.
 2. Formandens beretning
  Knud fremlagde formandens beretning
  Efter beretningen gav Peter Tingholm en orientering omkring den nye turnerings struktur og hvad dette indebar i forhold til DGU’s Danmarksturnering og Regionsgolf Sen./Vet.
  Flere af De fremmødte ville gerne have helt klare linjer for hvilke hold man kunne spille på da der havde været lidt forvirring om dette i De forskellige klubber. Det forklarede Peter på fremragende vis, så de forskellige klubbers fremmødte nu havde det rette svar at tage med hjem.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremtidigt arbejde og årsregnskab
  Kasserer Freddy Sunesen fremlagde såvel årsregnskab 2017/2018  samt  budget for 2018/2019. Regnskab godkendt med forsamlingens decharge. Budgettet blev taget til efterretning.
 5. Indkomne forslag
  Der var indkommet 3 forslag.

  1. Forslag fra Randers Golfklub:
   Randers Golfklub har følgende forslag. Forslagene vil kunne løse de problematikker, vi har oplevet i året i klubben. Hvis forslagene skal til afstemning må det være et ja/nej til, om bestyrelsen skal arbejde videre med forslagene.
   Vi ville have stillet samme forslag til ABCD, men det missede vi på grund af forskellige tidsfrister.

   1. Arbejde på en sammenlægning af ABCD og senior/veteran organisationen i Vest.
   2. Alternativt til ovenstående – en bedre koordinering med hensyn til turneringsbetingelserne for deltagelse i Regionsgolf.
    I RGK er det vist kun klubkoordinatorerne, der er klar over, der er to organisationer med to forskellige turneringsbestemmelser.
   3. Overveje om en senere sidste frist for tilmelding kunne reducere antallet af trukne hold.
   4. Fjern alle restriktioner mellem Regionsgolf og Divisionsgolf.
    Hvis der er spillere, der gerne vil spille begge steder, er der ingen grund til at forhindre dem i at spille golf. Klubberne kan nok selv finde ud af at beslutte, om der skal være restriktioner og A og B rækkerne bliver stærkere er vel heller ikke et problem.
    Hvis en klub senere finder ud af, at man ikke stille hold til både Regionsgolf og Danmarksturneringen på grund af restriktioner, er det nok Regionsgolf-holdet, der bliver trukket.
   5. Undgå finaler i den mest ”normale” sommerferie perioder. RGK var vist ikke de eneste med hold, der skulle hente en del “nye” spillere ind for at kunne stille et hold til del-finalerne.
   6. Vælg spillestedet for landsfinaler strategisk – hvilket nok er tæt på Storebælt.Peter Tingholm læste forslaget op da der ikke var nogen fra Randers som var mødt op.
    Mht. til punkt 1. Dette har man arbejdet på før men det lykkedes ikke helt. Men bestyrelsen vil da gerne se på muligheden endnu engang.
    Punkt 2. Mener vi i bestyrelsen at det må være De enkelte klubbers ansvar og opgave.
    Punkt 3. Det er der lavet beslutning om i Regionsgolf Danmark og fristen vil være 15. jan.
    Punkt 4. Løser sig selv med den nye turnerings struktur.
    Punkt 5. Dette vil ikke ske fremover.
    Punkt 6. Dette vil medføre at vi så skal trække veksler på nogle få klubber hvilket ikke er fair.
  2. Forslag fra Langesø Golf A/S:
   Langesø Golf A/S skal hermed stille forslag om ændringer til turneringsbetingelserne – nærmere betegnet omkring Vest Senior/Veteran. Vi foreslår følgende ændringer:
   Nuværende tekst:
   Spilletidspunkt
   Spilleplanen med uge nr. lægges på hjemmesiden senest 15. januar. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet kampdatoer og tid ind. Til og med 31. marts kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes, og turneringsledelsen orienteres pr. mail. Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det hjemmeklubben, der bestemmer spilletidspunktet. I senior- og veteranrækkerne kan hjemmeklubben ikke insistere på et spilletidspunkt indenfor normal arbejdstid (mandag til fredag kl. 8-16). Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige om en eventuel flytning. Et evt. nyt spilletidspunkt meddeles til turneringsledelsen pr. mail. Kampene skal dog være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spilleuge.
   Ændring:
   Vi foreslår, at ordene ”og veteran” i afsnittets 6. linje slettes.
   Begrundelse
   På de fleste golfbaner er det i tidsrummet omkring de sene eftermiddags og tidlige aftentimer, der er mest pres på banerne. Presset er også stort i weekenden. Simpelthen fordi de fleste af medlemmerne kun har tid til at spille på de nævnte tidspunkter. Samtidig er der en del kampe i Regionsgolf Danmarks turneringerne f.eks. A, B, C og D, samt senior der afvikles udenfor normal arbejdstid. Endvidere er der andre turneringer som afvikles i disse tidsrum. Det vil derfor være til stor hjælp, hvis veteran og superveteran rækkerne afviklede deres kampe i dagtimerne, hvor presset er mindre på banerne.
   Da forslaget var indsendt for sent kunne der ikke tages nogen reel beslutning. Så efter forskellige udtalelser fra mødedeltagerne blev man enige om at det måtte man se på i de forskellige klubber.
  3. Kommentar fra Morsø Golfklub
   Desværre kan Morsø Golfklub ikke stille med deltagere denne dag!
   Følgende kommentarer til dette års turnering:
   – Spilledag foretrækkes at være fredag!
   – Afvikling af slutspil midt i sommerferieperioden har været en udfordring mht. at stille hold!
   Bestyrelsen vil ikke diktere faste spille dage. Vores holdning er at matcher skal være afviklet senest søndag i den fastlagte spilleuge.
 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen
  Peter Tingholm blev genvalgt
  Freddy Sunesen blev genvalgt
  Jørgen Strøm blev genvalgt
 7. Valg af suppleant til turneringsudvalget
  Turnertingsledelsen vurderer stadig, at det ikke er nødvendigt med en suppleant. Det blev accepteret.
 8. Valg af revisor
  Den nuværende revisor Kristian Gustafson Frederikshavn blev genvalgt.
 9. Eventuelt
  Dirigenten afsluttede årsmødet og gav ordet til Knud, som takkede for god ro og orden.

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 325 pr. person. Betaling bedes overført til
Sen./Vet. konto: 9624 4393 445 241 – husk ved indbetaling at angive Årsmøde+ Klubnavn”. Betaling senest den 30. september 2018

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i både golf og møde eller kun mødet.
Under SPILLERE vil du kunne se deltagerlisten.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen. Afsenderen vil være Odense GK, da turneringen er sat op i deres licens.

Seneste frist for tilmelding til Årsmødet er søndag den 30. september 2018