Print Friendly, PDF & Email

Årsmødet afholdes i Odense Golfklub søndag den 7. oktober 2018

Dagens fælles program for Senior/Veteran og ABCD

08.00 – Indskrivning og morgenkaffe
08.30 – Årsmøde Sen/Vet Vest
10.15  – Kort pause
10.30 – Årsmøde ABCD Vest
12.00 – Frokostbuffet m. øl/vand
13.00 – 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

Dagsorden årsmøde Vest ABCD

Bestyrelsen
Steen Ogstrup, Birte Hvid, Bjarne G. Jensen, Karsten Troelsen, Kurt Jensen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen næste år.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse – download revideret regnskab
 6. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  På valg er:
        – Steen Ogstrup, Aarhus Aadal Golf Club (modtager genvalg)
        – Karsten Troelsen, Gyttegård Golf Klub (modtager genvalg)
        – Kurt Jensen, Hals Golf Klub (modtager genvalg)
  Bestyrelsen foreslår genvalg
  Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Kyndesgaard
 9. Forslag til vedtægtsændringer
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Bestyrelsen ABCD Vest fremlægger forslag til vedtægtsændringer § 3 og § 5

Klik her for at hente dokumentet

Referat fra Årsmødet den 7. oktober 2018 i Odense Golfklub

Bestyrelsen
Steen Ogstrup, Birte Hvid, Bjarne G. Jensen, Karsten Troelsen, Kurt Jensen

Dagsorden/referat /  ( Underskrevet referat )

 1.  Valg af dirigent
  Årsmødet blev åbnet af Steen Ogstrup, der bød alle velkomne til Odense Golfklub. Steen foreslog Leif Biza som dirigent. Leif blev valgt som dirigent.
  Leif takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
 2. Årsberetning
  Steen aflagde beretning for året der var gået. Årsberetningen blev godkendt. Download årsberetningen
 3. Turneringsberetning
  Birte Hvid aflagde turneringsberetningen. Turneringsberetningen blev godkendt. Download turneringsberetningen
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde og fastlæggelse af bane til regionsfinalen og landsfinalen næste år
  • Årsmøde Himmelbjerg den 6. oktober 2019
  • Regionsfinale på Lübker Golf den 25. august 2019
  • Landsfinale på Ribe Golfklub den 8. september 2019
 5.  Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  Det reviderede regnskabet blev gennemgået af kassereren Kurt Jensen – der var   ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. Regnskabet for 2017/2018 blev godkendt.  Download revideret regnskab her
 6. Forlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
  Budgetoplægget for 2018/2019 blev præsenteret og gennemgået af Kurt Jensen.
  Som indikeret på sidste årsmøde planlagde Regionsgolf Vest ABCD at gennemføre nogle regelaftener i udvalgte klubber om de nye 2019 regler og med fokus på hulspils reglerne.
  Regelaftenerne vil blive gratis for medlemmerne. DGU-dommer Karsten Troelsen (ABCD) vil være vært ved disse regelaftener.
  Budgetoplægget blev godkendt uden bemærkninger
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden  sidste årsmøde
  Der blev ingen ændringer foretaget for turneringsåret 2017/2018.
  Birte Hvid gennemgik de væsentligste ændringer i turneringsbetingelserne for 2019. Birte opfordrede klubkoordinatorer og holdkaptajner til at læse de reviderede turneringsbetingelser ændringer godt igennem når de er lagt ud på hjemmesiden. Der er en del ændringer. Som for eksempel:
  Deltagende klubber
  De klubber, der har mere end 18 huller, skal udvælge hvilke 18 huller, der benyttes til den enkelte kamp og skriftligt meddele modparten hvilke senest 4 uger før spilledato. Meddelelsen sendes i kopi til turneringsledelsen.
  Deltagere
  I ABCD Vest må en spiller gerne spille i forskellige rækker, når blot man   overholder kriterierne for rækkeinddelingen.
  Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer,  veteraner og superveteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.
  Divisions- og kvalifikationsspillere under DGU-regi kan deltage i turneringen på ovennævnte betingelser
  Bestyrelsen kunne pt. Ikke give en fuldstændig oversigt over de nye turneringsbetingelser i relation til de nye golfregler gældende fra den 1. januar 2019. Bestyrelsesmedlem og DGU-dommer Karsten Troelsen var i fuld gang med de nye golfregler, hvor de sidste først er kommet her i oktober.
  Karsten gav et par eksempler på de nye golfregler.
  Bl.a. den med at det fremadrettet ikke hedder ”Protest” men ”afklaring af regelspørgsmål”
  Birte sluttede indlægget med at orientere om at ændringerne i turneringsbetingelser skulle afstemmes med ABCD-Øst
  Turneringsbetingelserne for 2019 forventes at være tilgængelig på hjemmesiden i løbet af efteråret.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  1. På valg til bestyrelsen er
   • Steen Ogstrup, Aarhus Aadal Golf Club (modtager genvalg)
   • Karsten Troelsen, Gyttegård Golf Klub (modtager genvalg)
   • Kurt Jensen, Hals Golf Klub (modtager genvalg)
    Bestyrelsen foreslår genvalg
    Steen Ogstrup, Karsten Troelsen og Kurt Jensen blev alle tre genvalgt med  applaus
  2. Valg af revisor
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Kyndesgaard. Bent Kyndesgaard blev genvalgt med applaus
 9. Forslag til vedtægtsændringer
  Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændring af vedtægternes § 3 stk. 1 og § 5 stk. 5 begge forslag blev godkendt – og vil blive indskrevet i vedtægterne til ikrafttræden den 8. oktober 2018. Se forslagene her
 10. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet nogen forslag
 11. Eventuelt
  Under eventuelt bad vores gæst på dagen, Jim Staffensen DGUs bestyrelsesformand, om ordet:
  Jim var meget overrasket og positiv overfor regionsgolfen. På baggrund af de indlæg, informationer og diskussioner på årsmødet, kunne han kun opfordre alle til at værne og støtte op omkring Regionsgolfen i Danmark. Som han udtrykte det;
  ”I Regionsgolfen har man en turnering for bredden i dansk golf.  Konkurrencegolf på et venskabeligt grundlag og med socialt samvær”. Noget som DGU ikke dækker.
  Da det at planlægge og styre to så store turneringer kræver et stort arbejde, ville Jim fraråde en sammenlægning af ABCD og S&V. Men et samarbejde på nogle områder kunne være givtigt.

Dirigenten afsluttede årsmødet og gav ordet til Steen som takkede for god ro og orden

____________________________________________________________________________

Referent: Bjarne G. Jensen

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 325 pr. person. Betaling bedes overført til
Sen./Vet. konto: 9624 4393 445 241 – husk ved indbetaling at angive Årsmøde+ Klubnavn”. Betaling senest den 30. september 2018

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet.

Når du er logget ind skal du vælge om du deltager i både golf og møde eller kun mødet.
Under SPILLERE vil du kunne se deltagerlisten.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen. Afsenderen vil være Odense GK, da turneringen er sat op i deres licens.

Seneste frist for tilmelding til Årsmødet er søndag den 30. september 2018