Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Holbæk Golfklub lørdag den 1. oktober 2016

 

Dagens program

08:30 — Morgenkaffe med rundstykke.
09.00 — Indskrivning og udlevering af scorekort.
10.00 — Gunstart 9 hullers stableford. Fuld SPH.
12.15 — Frokost incl. 1 øl/vand.
13.15 — Årsmøde.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning – Download Bestyrelses beretning og turneringsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse – Download regnskab og budget
 5. Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen – Spærreregler og Tvangsoprykning
  2. Forslag fra klubberne – Download forslag fra klubberne
 7. Valg til
  • Bestyrelsen
   John Munthe, formand og Jim Christensen, Matchleder er begge villige til genvalg.
  • Suppleanter
   Jeff-Henri Riegels, Trelleborg Golfklub Slagelse ønsker ikke genvalg
  • Revisor
   Kjeld Andreasen, Sorø Golfklub er villig til genvalg
 8. Eventuelt

Referat fra Årsmøde – Øst

3. oktober 2016

Årsmøde 2016 i Holbæk GK lørdag den 1. oktober 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Der var sidste øjebliks afbud fra udpeget dirigent. Årsmødet accepterede, at Piet Beke lod sig opstille.
  Piet Beke valgt.
  Dirigenten konstaterede efterfølgende årsmødet lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
 2. Bestyrelsens beretning
  Godkendt
 3. Turneringsberetning
  Godkendt
 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  Regnskabet godkendt
 5. Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse
  Budget godkendt
 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen (1 og 2) og klubberne (Øvrige)
  1. Spærreregler
   Skift af spillere mellem klubbens hold
   Senior-, veteran- og superveteran turneringerne er adskilte turneringer. En spiller kan deltage i de turneringer, den pågældende er kvalificeret til uden begrænsninger.
   Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold inden for den enkelte turnering er der ingen begrænsninger.
   Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold inden for den enkelte turnering er der én spilledags karantæne.  Karantænen skal forstås på den måde, at spilleren først kan spille på klubbens lavere rangerede hold, når det højere rangerede hold har spillet mindst én kamp, hvor den pågældende spiller ikke har deltaget.
   Et hold i DGU’s danmarksturnering for senior, veteran hhv. superveteran betragtes som et højere rangerende hold end et hold i den tilsvarende turnering i Regionsgolf.
   Ved deltagelse på et hold i dame- eller herrerækken i DGU’s Danmarksturnerings er der ingen begrænsninger.
   Vedtaget, men…….skift af spillere mellem klubbens hold skal formuleres tydeligere. Der kan være misforståelser i den foreslåede formulering. Inden tilmelding  til sæson 2017, som påbegyndes  den 21. oktober, fremsendes endelig formulering til koordinatorerne.
  2. Tvangsoprykning
   Pragmatisk løsning foreslås: Hvis en klub tilmelder hold med handicap, der ikke matcher modstandernes hcp. skal klubben (holdet) kontakte formanden, så en oprykning til oven liggende lag kan effektueres. Dette tiltag alene for at undgå matcher, hvor holdene møder hinanden med stor forskel i hcp. Sigtet er, at alle kan få en god og fair runde golf.
   Årsmødet bifaldt bestyrelsens forslag
  3. Henrik Pantmann, Frederikssund
   Alt under eliteniveau (VE+SA) i seniorer og veteraner og superveteraner spiller med handicapgrænser som A-B-C-D for at foregribe det problem, som flertallet af klubberne står med.
   Årsmødet besluttede at give bestyrelsen mandat til at fastsætte hcp. grænserne.
  4. Christian Holm, Hjortespring og Erling Hviid, Midtsjælland
   Regionsgolfen går ud i 4-bolde
   Årsmødet forkastede forslaget og fastholdt, at vi spiller i 2-bolde.
   For at lette presset i klubberne i maj og juni måned, foreslog bestyrelsen, at man tillige kan lægge matcher i uge 27 og uge 28 (de første 2 uger af juli måned)
  5. Helle Faber, Hedeland
   Præcisering af kørsel med buggy
   Man må kun køre i buggy, når man har en tilladelse.
  6. Helle Faber, Hedeland
   Vi forslår, at det skal få konsekvens, hvis en klub ikke kan tilbyde andre datoer/tider for afvikling af match i grundspillet, når forespørgslen kommer inden 01. april.
   Formanden vil i sådanne sager mægle. Opnås enighed ikke trods formandens ageren, er hjemmeklubbens tid den tællende.
   Vedtaget af årsmødet
  7. Helge Hansen, Sydsjælland
   Ønske om 2 rækker i superveteran-rækken, så man har det fra starten:
   Forslaget forkastet af årsmødet.
 7. Valg til bestyrelsen, suppleanter og revisor
  Bestyrelse: John Munthe og Jim Christensen er villige til genvalg
  Begge genvalgt
  Suppleanter: Henning K. Nielsen, Falster GK, Søren Vestergaard, Holbæk
  Begge valgt
  Revisor: Kjeld Andreasen, Sorø er villig til genvalg
  Genvalgt
 8. Eventuelt
  Formanden takkede for fremmøde, ønskede god tur hjem og på gensyn i 2017.

Referent
Susanne Munthe, bestyrelsen