Print Friendly, PDF & Email

Afholdes i Sebber Kloster Golf Klub den 8. oktober 2017

Dagens fælles program for ABCD og Senior/Veteran

08.00 – Indskrivning og morgenkaffe
09.00 – Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
10.30 – Præsentation af ny hjemmeside
10.45 – Årsmøde Regionsgolf Vest senior/veteran
12.15 –  Frokost inkl. 1 øl/vand
13.15 – 18 hullers stableford turnering og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich inkl. 1 øl/vand

Program – ÅRSMØDE – REGIONSGOLF VEST ABCD

Kl. 09:00 – 10:30: Årsmøde – REGIONSGOLF VEST ABCD

Bestyrelsen
Steen Ogstrup, Birte Hvid, Bjarne G. Jensen, Karsten Troelsen, Kurt Jensen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde 2 år frem (2019) og fastlæggelse af bane til regionsfinalen 2 år frem (2019)
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  På valg er
  – Birte Hvid Rold Skov Golfklub (modtager genvalg)
  – Bjarne George Jensen Holstebro Golfklub (modtager genvalg)
  Valg af suppleant
  Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Forslag til vedtægter
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Regionsgolf Vest ABCD
Steen Ogstrup

Referat fra Årsmødet den 8. oktober 2017

Punkt 1: Valg af Dirigent

Årsmødet blev åbnet af Birte Hvid, der bød alle velkomne til Sebber Kloster Golfklub på en dag, hvor vejret viste sig fra den bedste side. Birte foreslog Lars Dahl som dirigent. Lars blev valgt som dirigent.

Lars takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Antal fremmødte stemmeberettigede var 21.

Birte Hvid anmodede om godkendelse til at slå Årsberetningen punkt 2 og turneringsberetningen punkt 3 sammen under et. Dette blev godkendt.

Punkt 2 og punkt 3: Årsberetning og Turneringsberetning
Birte aflagde beretning for året, der var gået. Den samlede beretning blev godkendt.  ABCD Års- og Turneringsberetningen 2017-vest-abcd

Punkt 4: Fastlæggelse af klub til årsmøde 2 år frem (2019) og fastlæggelse af bane til Regionsfinale 2 år frem (2019)
Før behandling af punkt 4 blev det oplyst af dirigenten, at punktet refererede til vedtægterne § 5, stk. 5 og på baggrund af et fremsat forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring skulle dette ændringsforslag behandles før fastlæggelse af sted for næste årsmøde og banevalg til Regionsfinale. Ændringsforslaget jvf. dagsordenens punkt 9, hvor ændringen blev godkendt. Herefter blev punkt 4 fastlagt til afholdelse som følger
Regionsfinale 2018.:                  Holmsland Klit Golfklub
Årsmødet 2018:                            Odense Golfklub

Punkt 5: Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Kurt fremlagde/præsenterede det reviderede regnskab med kommentarer til de væsentligste poster. Link ABCD Reviderert regnskab 2016-2017

Forud for eventuelle spørgsmål til regnskabet gjorde Kurt opmærksom på, at bestyrelsen var fuldt ud bevidst om den forholdsvise store kapital. Kurt oplyste, at bestyrelsen allerede var gået ind i en række overvejelser om tiltag til at investere nogle af midlerne, f.eks. i regelarrangementer i klubberne i efteråret 2018 forud for de nye 2019-regler. Et sådant tiltag, betalt af RGV ABCD’s kasse, vil bringe en del af pengene tilbage til de deltagende klubber. Overvejelsen blev rigtig godt modtaget af mødedeltagerne.

Derudover var der en række forslag fra flere af deltagerne, emner som bestyrelsen ville se på. Alle deltagere blev dog gjort opmærksom på, at alle betingelser vedrørende tilmeldingsgebyrer m.v. skulle være ens for ABCD Øst og Vest samt Sen/Vet Øst og Vest.

Punkt 6: Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
Kurt fremlagde budgettet for det kommende år – og orienterede om grundlaget for det lagte budget.
Budgettet blev godkendt i sin helhed, uden bemærkninger.  Budget 2018 Vest ABCD

Punkt 7: Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
Der har ikke været foretaget principielle ændringer i turneringbetingelser siden sidste årsmøde, udover at der blev indsat et afsnit om ”lokale regler” den 30. april 2017.

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at punkt 8 i sin helhed først kunne behandles efter behandling af indsendte forslag til vedtægter dagsordenens punkt 9

Ændringsforslaget til punkt 8 behandlet under punkt 9, blev vedtaget i sin helhed.

Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.

På valg var:
– Birte Hvid, Rold Skov Golfklub (modtager genvalg)
– Bjarne George Jensen, Holstebro Golfklub (modtager genvalg)
Der var ikke opstillet nogen modkandidater. Birte og Bjarne blev genvalgt.

Valg af revisor
Nuværende revisor Bent Kyndesgaard er på valg (modtager genvalg).
Bent Kyndesgaard blev genvalgt.

Punkt 9: Forslag til vedtægter
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer til henholdsvis § 5 stk. 5 pkt. stk. 4. og punkt 8, a, b, c, og d.

§ 5 stk. 5.
Dagsordenens pkt. 4

NY TEKST

Punkt 4: Fastlæggelse af klub til årsmødet for næste år og fastlæggelse af bane til landsdelsfinalen for næste år
Forslaget blev godkendt.

Dagsordenens pkt. 8

NY TEKST

Punkt 8: Valg af:

 1. Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Der kan foretages genvalg.
 2. Revisor
  Forslaget blev godkendt

 

Punkt 10: Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra Bent Eskesen, Jelling Golfklub. Fremsendte forslag var todelt forslag omfattende begrebet ”neutral bane” og plan for offentliggørelse af slutspilskampe.
Bent Eskesen fik ordet for selv at redegøre for sine forslag.  Forslag: Bent Eskesen, Jelling Golfklub

1. ”Neutral bane”
Det fremgik af forslaget, at opfattelsen af ”neutral bane” er en bane, hvor ingen af de deltagende hold har spillet regionsgolfkampe på i det aktuelle turneringsår.

ABCD’s bestyrelse tilkendegav, at de definerer ”neutral” bane som en bane, der ikke er hjemmebane.  Generelt set affødte ”neutral bane”-spørgsmålet megen debat. Der var bred enighed hos mødedeltagerne om bestyrelsen opfattelse. Efter endt debat blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev forkastet.

2. Plan for offentliggørelse af slutspilskampe
Forslagsstiller ville gerne have planen for slutspilskampene offentliggjort snarest efter turneringsplanens publicering dog senest den 1. april.

Der var en god debat om forslaget, hvor flertallet tilkendegav, at det vigtigste for dem var spilledatoerne. Dette af hensyn til spillernes arbejdsvagtplaner.

Det fremsatte forslag blev forkastet.

For det nye turneringsår er det bestyrelsens målsætning at have spilleplanen for de indledende runder klar senest ved udgangen af januar 2018 og slutspilsplanen senest den 1. juli 2018.

Punkt 11.: Eventuelt
Birte og Lars takkede for god ro og orden

Referent
Bjarne G. Jensen