Deltagende klubberRegionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber, der deltager i turneringen, skal have fuldt medlemskab af Dansk Golf Union. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.

Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidig, at være værtsklub i op til 3 kampe i slutspillet, samt på skift, at stille bane til rådighed til regions- og landsfinalerne samt årsmøder.
DeltagereSpillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret. Spillerne skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage

En spiller må gerne spille i forskellige rækker.

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer, veteraner og superveteraner kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne. En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række i puljespil som i slutspil. Professionelle samt spillere, der deltager i DGU’s divisionsrækker kan ikke deltage i Regionsgolf ABCD – dog kan spillere i DGU’s kvalifikationsrækker uden begrænsninger deltage i de indledende runder såvel som slutspil.
Tilmelding
og gebyr
Bestyrelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen. I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.

Tilmeldingsgebyret pr. hold fremgår af indbydelsen.
Klubbernes administrationHver tilmeldt klub udnævner en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringskomitéen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold, og opretter holdkaptajnen på hjemmesiden.

Årets kampkort opbevares frem til 1. oktober i turneringsåret - derefter kan de destrueres. På foranledning af turneringskomitéen skal klubberne fremsende kampkort fra både ude- såvel som hjemmekampe.
Trukket holdEt hold, der før turneringens start eller senere, ved skriftlig meddelelse til turneringskomitéen, - bekræfter ikke at kunne stille hold, defineres som “trukket hold”.

Såvel allerede spillede kampe som programsatte, men endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre.

Ved afmelding af hold efter at spilleplanen er offentliggjort, vil der blive opkrævet et afmeldingsgebyr.
RækkeinddelingDame- og herrerække defineres ved ens EGA-handicap

A-række min. 4,5
B-række min. 11,5
C-række min. 18,5
D-række min. 26,5

Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spille berettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.
Prøvespil m.m.Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, hverken i puljespil eller i slutspil.
Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.
Spilletidspunkt indledende runderSpilledatoer og spilletidspunkt fastsættes af turneringskomiteen, og spilledagen er mandage i bestemte uger i april, maj og juni og spilletidspunktet er fastsat til kl. 17.15. Der blokeres 5 starttider – og vi ser gerne at værtsklubben blokkere yderligere et par tider forud for kampen.

Fra 2. marts til 1. april kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. De implicerede klubbers holdkaptajner skal være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til turneringskomiteen. Hjemmeklubbens klubkoordinator skal have tastet den nye kampdato og tid ind på hjemmesiden senest den 1. april.

Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den af turneringsledelsens fastsatte dato/klokkeslæt, der er gældende.

Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Disse ændringer i spilletidspunkt, skal meddeles webmaster, der tilretter hjemmesiden. Hjemmesiden skal til enhver tid være ajourført og alle kampe i de indledende runder skal være spillet inden den 1. juli.
Turneringens gennemførelseEn klub kan kun tilmelde ét hold i hver række. I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane, dog er banerne til regions- og landsfinalerne fastlagte.

Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle grupper. Der spillers uden match- og greenfee. I alle singler tildeles 2 matchpoints for vunden match, og i foursome tildeles 3 matchpoints for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoints deles mellem de to hold. Det hold, som har opnået flest kamppoints, når klubkampen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoints. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoints, når turneringen er færdig, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælde følgende kriterier:

 1. Flest vundne matcher i de berørte klubbers indbyrdes kampe.
 2. Opnåede kamppoints i alle puljekampe.
 3. Flest vundne ups i indbyrdes matcher.
 4. Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen.
 5. 1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat osv.
 6. Flest vundne foursomekampe.
 7. Lodtrækning.

Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
Holdet skal som minimum stille med spillere som kan give 6 kamppoint
Mangler 1 herre tabes 3. single,
Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single.
Mangler 1 dame tabes dame single,
Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.
Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8.
Såfremt man ikke møder med spillere, som kan give 6 kamppoint, tabes hele holdkampen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8.

Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet – udover den konkrete match – alle matcher med maximale cifre.
SpilleformDer spilles hulspil over 18 huller. med;

1 damsingle,
3 herresingler,
1 mixed foursome

Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee, eller hvad der er sædvanlig klub-tee. I A-rækken kan holdkaptajnerne aftale, at der spilles fra blå/hvid teested, eller hvad der måtte være tilsvarende disse teesteder. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles fra scratch i alle rækker
Startorden og resultatindtastningStartrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match. Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden.

Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne og EGA-handicap. Kampkortet kan hentes på hjemmesiden.

Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Resultatet af holdkampen anses for officielt bekendtgjort, når kampkortet er udfyldt og underskrevet af begge holdkaptajner. Kampkortet opbevares hos både hjemme- og udeklubben og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden senest 3 døgn efter kampen er spillet, hvis indberetningen ikke er foretaget indenfor tidsfristen, taber hjemmeklubben holdkampen med 0-11 uanset de faktisk vandt, og ingen af holdende tilskrives turneringspoints. Vinder eller spiller udeholdet all square, får udeholdet turneringspoint og kampresultatet lægges i databasen.
Afbrydelse af spilAfbrydes en match pga. vejrlig eller mørke, skal den genoptages snarest muligt og senest 4 dage efter afbrydelsen. Enhver ændring skal altid meddeles turneringskomitéen. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.
UdeblivelseHvis et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen, og der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr.

Såvel allerede spillede som endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre.
AfbudEt hold, der melder afbud til en kamp, uden at der træffes aftale om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen.
Såvel allerede spillede kampe som endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre.
ProtestProtester behandles ifølge golfreglerne, og Turneringskomiteens afgørelse er endegyldig.

Hvis der – inden resultatet officielt er bekendtgjort – er nedlagt en protest, skal den indsendes skriftligt til turneringskomiteen (evt. forvarslet pr. telefon). Begrundet protest skal være turneringskomiteen i hænde 2 døgn efter afviklingen af den match, som protesten vedrører. Turneringskomiteen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne protester hurtigst muligt – inden 4 dage efter modtagelsen af den skriftlige formulerede protest
SlutspilletPuljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt. Turneringskomiteen fastlægger spilleplanen, herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden match- og greenfee.

I slutspillet skal turneringsledelsen kontaktes såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt og en turneringsleder tager kontakten til den neutrale bane, og sørger for tilretning af hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringskomitéen fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.

I slutspillet kan deltage spillere, der opfylder handicapbetingelserne om fredagen før den pågældende slutspilkamp

Der spilles 1/16-, 1/8-, ¼- og ½-finaler på neutral bane, fastlagt af turneringskomiteen. Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden og kan løbende følges efter de indledende runder. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, går nr. 2 i puljen videre på walkover.

Regionsvinderne deltager i landsfinalen, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige år på Sjælland og på ulige år vest for Storebælt. Hvis en regionsvinder trækker sig fra landsfinalen, går runner-up videre. Ved regions- og landsfinalerne skal alle spillere aflevere deres handicaphistorik til matchledelsen.
Pointberegning
i slutspillet
Matchpointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender matchen lige i matchpoints gælder følgende:

Vinder er det hold med flest vundne ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge.

 1. Hvis lige: Vinder af 1. single.
 2. Hvis lige: Vinder af 2. single.
 3. Hvis lige: Vinder af 3. single.
 4. Hvis lige: Vinder af dame single.
 5. Hvis lige: Vinder af mixed foursome.
 6. Hvis lige: 1. single spiller ”Sudden Death”.
Elektronisk udstyrHvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 2-5) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten, som efterfølgende kan medføre diskvalifikation.
CaddyEn spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde. Der henvises til Regel 6-4 -Note.
GolfcartBuggy/scooter må ikke anvendes, medmindre brugerne har dispensation fra egen hjemmeklub og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.
Ordens- og etikettereglerFremgår det af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse af en given ordensregel medfører øjeblikkelig bortvisning, gælder det i turneringen, at en spiller, efter en overtrædelse af en sådan ordensregel er påpeget af en klubrepræsentant, vil blive bortvist fra golfbanens område med øjeblikkelig virkning.
Holdkaptajnens
rolle
Der henvises til Hard Card, der findes under menupunkt ”Download
Lokale reglerUnder alle spil i Regionsgolf Danmark gælder spilleklubbens Lokale Regler, samt nedenstående Lokale Regler

Afstandsmåling
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler, Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af denne Lokal Regel: Tab af hul. For efterfølgende overtrædelser: Diskvalifikation.

Bold flyttet uforsætligt på green
Reglerne 18-2, 18-3 og20-1 modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærket ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger. Boldmarkeringsmærket flyttet under disse forhold skal genplaceres.

Straf for overtrædelse af denne Lokal Regel: Der henvises til regel 18 og 20
TurneringskomitéRegionsgolf Vest ABCD’s Turneringskomité er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglernes § 33 og 34.

Se Turneringskomiténs medlemmer her
Print Friendly, PDF & Email