§ 02 - Formål

Stk. 1
Holdturneringens formål er at fremme glæden ved golfspillet hos breddegolf udøvere og at give deltagerne mulighed for at repræsentere klubben på et rimeligt konkurrenceniveau.

Holdturneringens formål er endvidere at bestræbe sig på at spille efter turneringsbetingelser, som er landsdækkende for alle rækker således, at der kan afholdes landsfinaler. Vinderne af henholdsvis SA-, VE- og SVA-rækken oprykkes til DGU’s divisioner ligesom de lavest placerede SA-, VE- og SV-hold under DGU rykker ned i henholdsvis SA-, VE og SVA-rækken.

Udarbejdelsen af bl.a. turneringsbetingelserne til holdturneringens gennemføres derfor så vidt mulig i samarbejde med golfklubberne vest for Storebælt repræsenteret ved turneringsledelsen i Region Vest.

Bestyrelsen modtager og indsamler erfaringer fra deltagende spillere og klubber i forbindelse med turneringens afholdelse, som drøftes på bestyrelsesmøder, på årsmødet og med Region Vest for løbende at forbedre turneringens rammer og dens afholdelse.

Stk. 2
Holdturneringen har sammen med Region Vest fælles sponsorere, som således støtter den landsdækkende turnering.

§ 03 - Deltagende klubber

Stk. 1
Efter årets holdturnering, der afsluttes med regionsfinaler i september bestræbes på – i samarbejde med regionsgolf Vest – at afholde landsfinaler. Golfklubberne under Dansk Golf Union øst for Storebælt kan derefter tilmelde sig næste års turnering i de forskellige rækker, som deres hold har kvalificeret sig til i årets turnering, i henhold til turneringsbetingelserne for holdturneringen.

For A-, B-, C-, D-, SC-, SD-, VC-, VD og SVB-rækkernes vedkommende tilmelder golfklubberne sig år for år.

Stk. 2
De deltagende golfklubber indbetaler et tilmeldingsgebyr for hvert hold de tilmelder til turneringen.

§ 04 - Turneringens afvikling

Stk. 1
Turneringsledelsen fastlægger turneringsbetingelserne og offentliggør disse inden holdtilmeldings start, hvor de kan findes på turneringens hjemmeside.

Turneringen er opbygget i et antal puljer, som er bestemt af antallet af tilmeldte hold.

Op- og nedrykning efter årets turnering i Senior- og Veteranrækken fremgår af turneringsbetingelserne.

§ 05 - Ledelse

Stk. 1
Holdturneringens ledelse består af en bestyrelse valgt på årsmødet.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige årstal afgår der 2-3 og 3-4 i lige årstal. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance i årets løb indtræder en suppleant, som fungerer indtil næste årsmøde.

Stk. 4
Der vælges 1-3 suppleanter og 1 revisor hvert år.

Stk. 5
Ved indtrædende vakance for formanden indtræder næstformanden og fungerer indtil kommende årsmøde.

Stk. 6
Formanden, sammen med et bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan tegne Regionsgolf-Danmark Øst.

§ 06 - Turneringskomiteen

Stk. 1
Turneringskomiteen består af mindst 2 og højst 4 medlemmer af bestyrelsen, hvis navne fremgår af turneringsbetingelserne.

Stk. 2
Ved indtrædende vakance kan turneringskomiteen supplere sig blandt medlemmerne af golfklubberne øst for Storebælt, der er medlem af Dansk Golf Union, indtil førstkommende årsmøde.

§ 07 - Årsmødet

Stk. 1
Årsmødet afholdes hvert år første weekend i oktober. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden, hvor indkommende forslag lægges senest en uge før årsmødet. Regnskab og budget lægges på hjemmesiden snarest muligt efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2
Dagsorden skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og tilmeldingsgebyr for kommende år til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til
  – bestyrelsen
  – suppleant
  – revisor
 7. Eventuelt

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt fremsendes til formandens mailadresse senest første lørdag i september.

Stk. 4
Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
Hver fremmødt klub har én stemme.

Stk. 5
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af deltagende golfklubber i holdturneringen ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.

Indkaldelse sker via hjemmesiden og mail til koordinatorer i hver klub med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

Stk. 6
Der udarbejdes referat fra årsmøder. Referatet lægges på hjemmesiden.

§ 08 - Økonomi

Stk. 1
Til holdturneringens aktiviteter og drift anvendes tilmeldingsgebyret fra deltagende golfklubber.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der varetages af kassereren. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af den valgte revisor inden årsmødet.

Stk. 3
Regnskabsåret går fra 1. oktober i den netop afholdte turneringsrunde til 30. september i det efterfølgende år.

§ 09 - Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forslag til ændringer i holdturneringens vedtægter skal behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10 - Nedlæggelse af Regionsgolf-Danmark Øst

Stk. 1
Såfremt bestyrelsen ønsker at nedlægge Regionsgolf-Danmark – Øst, skal forslaget om nedlæggelse behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2
Ved nedlæggelse tilfalder Regionsgolf-Danmark – Øst’s midler DGU.

Suggest Edit

Ovenstående er vedtaget på årsmødet i Køge den 31. oktober 2009 og godkendt til ikrafttræden den 1. november 2009.
Vedtægter er tilrettet efter årsmødet 2012 i Næstved, efter årsmødet 2017 i Greve og senest efter årsmødet 2018 i Ishøj.