Deltagende klubber

Klubber, der deltager i Regionsgolf Øst’s Senior-/Veteran rækkerne skal have fuldt medlemskab af Dansk Golf Union. Turneringen afvikles efter R&A’s regler.
Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidig, at være værtsklub i op til tre kampe i slutspillet, samt på skift, at stille bane til rådighed til årsmøde, regions- og landsfinalerne.

Deltagere

Seniorer (S-rækker)
Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Der spilles fra scratch i SA-, SB- og SC- rækkerne.
Deltagere i SD-rækken skal have et hcp. i intervallet 18,5 til 36. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for deltagelse på holdet og for startrækkefølgen blandt herresinglerne. Dog kan spillerens korrekte EGA-handicap om fredagen tillade spil i efterfølgende uge.

Veteraner (V-rækker)
Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Der spilles fra scratch i VE-, VA-, VB- og VC rækkerne.
Deltagere i VD-rækken skal have et hcp. i intervallet 18,5 til 36. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for deltagelse på holdet og for startrækkefølgen blandt herresinglerne. Dog kan spillerens korrekte EGA-handicap om fredagen tillade spil i efterfølgende uge.

Super Veteran (SV-rækker)
Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Der spilles fra scratch i SVA- og SVB-rækkerne.
For alle grupper gælder, at man skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret, og de skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.

En spiller kan deltage i de turneringer den pågældende er kvalificeret til. Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold inden for Senior- og Veteranrækkerne er der ingen begrænsninger. Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold er der én spilledags karantæne. Karantænen skal forstås på den måde, at spilleren først kan spille på klubbens lavere rangerende hold, når det højere rangerende hold har færdigspillet én kamp, hvor den pågældende spiller ikke har deltaget. Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. Seniorer, Veteraner og Super-Veteraner, kan uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne. En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række i puljespil som i slutspil.

Note
Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker, og et seniorhold og et veteranhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et Super Veteran hold og ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangeret hold i slutspilkampene. Professionelle samt spillere, der deltager i DGU’s divisionsrækker kan ikke deltage i Regionsgolf – dog kan spillere i DGU’s kvalifikationsrækker uden begrænsninger deltage i de indledende runder såvel som slutspil.

Tilmelding og gebyr

Bestyrelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen. I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.
Tilmeldingsgebyret pr. hold fremgår af indbydelsen.

Klubbernes administration

Hver tilmeldt klub udnævner en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.

Trukket hold

Et hold, der før turneringens start eller senere under afviklingen, ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”Trukket hold”.

Såfremt et hold trækkes, nulstilles holdets afviklede kampe.

Ved afmelding af hold efter, at spilleplanen er offentliggjort, vil der blive opkrævet et afmeldingsgebyr på 500 kr.

Rækkeinddeling

Senior A-, Senior B-, Veteran Elite-, Veteran A-, Veteran B- og SVA rækkerne har klubberne kvalificeret sig til ved oprykning og, i disse rækker kan klubberne have flere hold i hver række.
Alle klubber kan tillige tilmelde op til 2 hold i Senior C-, SD-, Veteran C-, VD- og SVB-rækken.

Prøvespil m.m.

Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, hverken i puljespil eller i slutspil.
Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.

Spilletidspunkt

Matchprogrammet med ugenr.lægges på hjemmesiden primo februar. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet matchdatoer og tid for deres hold.

Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret matchdag og tid. Det aftales indbyrdes. Og mail sendes til matchleder p.t. Jim Christensen.

Den 2. april er matchprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i matchplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret matchdato til matchleder.
Såfremt der ikke opnås enighed de 2 klubber imellem, fastsætter formanden spilledagen – efter mægling.

Turneringens gennemførelse

Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle grupper. Der spillers uden match- og greenfee. I alle singler tildeles 2 matchpoints for vunden match, og i foursome tildeles 3 matchpoints for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoints deles mellem de to sider. Det hold, som har opnået flest kamppoints, når klubkampen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoints. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoints. Det hold, som har opnået flest turneringspoints, når puljespillet er færdigt, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

 1. Klubbernes indbyrdes kamppoint.
 2. Opnåede kamppoints i alle puljekampe.
 3. Flest vundne ups i indbyrdes matcher.
 4. Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen.
 5. 1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat osv.
 6. Flest vundne foursomekampe.
 7. Lodtrækning.

Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
Holdet skal som minimum stille med spillere, som kan give 6 kamppoint.
Mangler 1 herre tabes 3. single,
Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single.
Mangler 1 dame tabes dame single.
Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.

Mangler 1 dame og 1 herre tabes damesinglen og 3. herresingle.
Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8.

Såfremt man ikke møder med spillere, som kan give 6 kamppoint, tabes hele holdkampen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8.
Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet 11-0, og alle singler og mixed foursome med maksimale cifre.

Spilleform

Der spilles hulspil over 18 huller. Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Der spilles fra sædvanlig klub tee.

Singlerne spilles som 2-bolde.

Der spilles scratch i alle rækker – dog spilles med handicap i SD- og VD rækkerne. Det skal forstås sådan, at spilleren/siden med det laveste antal tildelte slag nulstilles og differencen gives på hullerne med de laveste hcp.nøgler til spilleren/siden med det højeste antal slag. Spillere med højere handicap end 36 kan deltage, men spillehandicap beregnes fra 36.

I SD- og VD rækkerne afsluttes med regionsfinale.

Startorden og resultatindtastning

Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1 tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match. Holdkaptajnen må frit vælge hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden.

Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne, medlemsnumre og EGA-handicap. Kampkortet kan downloades fra hjemmesiden. Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Kampkortet opbevares i begge klubber og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben til hjemmesiden – i samme forbindelse opfordrer bestyrelsen til, at kampkortet fotograferes og derefter uploades til hjemmesiden. Dette er i 2018 ikke et krav, men vil blive det fra sæson 2019. Hvis indberetningen ikke er foretaget senest første hverdag i ugen efter spillet, taber hjemmeklubben holdkampen med 0-11, uanset de faktisk vandt, og ingen af holdene tilskrives turneringspoints. Vinder eller spiller udeholdet all square, får udeholdet turneringspoint og kampresultatet lægges i databasen.

Afbrydelse af spil

Afbrydes en match pga. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og matchen afvikles efter fælles aftale. Enhver ændring skal altid meddeles turneringsledelsen. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.

Udeblivelse eller afbud

Såfremt et hold udebliver fra en kamp, tabes holdkampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match med 10-8. Et hold, der melder afbud til en kamp uden, at der skriftligt er truffet aftaler om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre – dvs. 11-0 og hver match 10-8.

Såfremt et hold udebliver/melder afbud fra mere end én kamp ekskluderes holdet fra puljen, og der ses bort fra de kampe, som holdet allerede har været involveret i og holdet betragtes som trukket hold og, der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr som beskrevet under Trukket hold.

Protest

Protester behandles i følge golfreglerne, og Turneringskomiteens afgørelse er endelig.

Hvis der – inden resultatet officielt er bekendtgjort – er nedlagt en protest, skal den indsendes skriftligt til turneringskomiteen (evt. forvarsel pr. telefon). Tillige med protesten overføres 500 kr. til foreningens konto 9819-4580597977. Beløbet returneres, såfremt klubben/spilleren får medhold.

Begrundet protest skal være turneringskomiteen i hænde to døgn efter afvikling af match, som protesten vedrører. Turneringskomiteen kvitterer for modtagelsen og afgør indkomne protester hurtigst muligt – inden otte dage efter modtagelsen af den skriftlige formulerede protest.

Slutspillet

Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt. Turneringskomiteen fastlægger spilleplanen, herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden match- og greenfee.

I slutspillet skal slutspilplanlægger – pt. Michael Hansen – kontaktes såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato, spilletidspunkt eller neutral bane. Slutspilplanlægger tager ALENE kontakten til den neutrale bane, og tilretter hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen fastsatte spilledag/tid/bane, der er gældende.
Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.

Der spilles 1/16-, 1/8-, ¼- og ½-finaler på neutral bane, fastlagt af turneringskomiteen, medens regions- og landsfinalebane som nævnt er fastlagt på forhånd. Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet vil fremgå af hjemmesiden. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, går nr. 2 i puljen videre på walkover.

Regionsvinderne deltager i landsfinalen, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige år på Sjælland og på ulige år vest for Storebælt. Hvis en regionsvinder trækker sig fra landsfinalen, skal formanden kontaktes.

For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.

Pointberegning i slutspillet

Matchpointssystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender matchen lige i matchpoints gælder følgende:

Vinder er det hold med flest vundne ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Vinder af 1. single.
 2. Vinder af 2. single.
 3. Vinder af 3. single.
 4. Vinder af dame single.
 5. Vinder af mixed foursome.
 6. 1. single spiller ”Sudden Death”.
 7. Lodtrækning

Op- og nedrykning i 2018

SA-rækken
Regionsfinalens deltagere oprykkes i DGU 3. seniordivision og sidste hold i hver pulje rykker ned i SB-rækken.

SB-rækken
Puljevinderne rykker op i SA-rækken og sidste hold i hver pulje rykker ned i SC-rækken.

SC-rækken
Puljevinderne rykker op i SB-rækken.

VE-rækken
De seks puljevindere samt de to bedste toere oprykkes til nyoprettet 3. veterandivision i DGU-regi
Det sidste hold i hver pulje rykker ned i VA-rækken.

VA-rækken
Puljevinderne rykker op i VE-rækken og sidste hold i hver pulje rykker ned i VB-rækken.

VB-rækken
Puljevinderne rykker op i VA-rækken. Sidste hold i hver pulje rykker ned i VC-rækken.

VC-rækken
Puljevinderne rykker op i VB-rækken.

SVA-rækken
De to finaledeltagere oprykkes til DGU’s Superveteran 1. division.

SVB-rækken
Puljevinderne rykker op i SVA-rækken.

Note
For både seniorer, veteraner og super-veteraner gælder, at bedste 2’er evt. kan tvangsoprykkes – og der tages forbehold for evt. ændringer i op- og nedrykninger.

Elektronisk udstyr

Hvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 2-5) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten, som efterfølgende kan medføre disciplinærstraf i form af 2 spilledages karantæne.

Caddy

En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde. Der henvises til Regel 6-4 -Note.

Golfcart

Buggy/scooter må anvendes såfremt, det er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.

Ordens- og etiketteregler

Fremgår det af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse af en given ordensregel medfører øjeblikkelig bortvisning, gælder det i turneringen, at en spiller, efter en overtrædelse af en sådan ordensregel er påpeget af en klubrepræsentant, vil blive bortvist fra golfbanens område med øjeblikkelig virkning.

Lokale regler

Under alle spil i Regionsgolf Danmark gælder spilleklubbens Lokale Regler, samt nedenstående Lokale Regler:

Afstandsmåling 
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler, Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af denne Lokal Regel: Tab af hul. For efterfølgende overtrædelser: Diskvalifikation.

Bold flyttet uforsætligt på green
Reglerne 18-2, 18-3 og20-1 modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærket ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger. Boldmarkeringsmærket flyttet under disse forhold skal genplaceres.

Straf for overtrædelse af denne Lokal Regel: Der henvises til regel 18 og 20.

Turneringskomité

Regionsgolf Øst turneringskomité er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglernes § 33 og 34 med skyldig hensyntagen til årsmødebeslutninger.

Formand John Munthe, Næstformand Piet Beke og Matchleder Jim Christensen
Se kontaktdata under Bestyrelsen ØST

Suggest Edit

Senest revideret efter årsmødet 2017